Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent ds. współpracy PES, nauki i biznesu w wymiarze 1,0 etatu, Nr REF. FK-110-29/17 - składanie ofert do dnia 3 sierpnia 2017 r.

Data: 2017-07-21 Nr referencyjny: FK-110-29/17

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1.Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902 ze zm.);
 • wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy z podmiotami ekonomii społecznej, we współpracy ze środowiskiem naukowym oraz doświadczenie w organizacji spotkań, warsztatów, seminariów.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów prawnych:

 • ustawy o spółdzielniach socjalnych
 • ustawy o szkolnictwie wyższym
 • ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy o samorządzie powiatowym,
 • ustawy o samorządzie województwa
 • ustawy o pracownikach samorządowych
 • prawa zamówień publicznych

- mile widziana wiedza i doświadczenie w zakresie CSR, współpracy sektora nauki i biznesu, znajomość funkcjonowania sektora pozarządowego;

- znajomość obsługi komputera w zakresie: pakiet MS Office.

- pożądane cechy osobowości: łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość, samodzielność w wykonywaniu obowiązków, odpowiedzialność.

3. Zakres obowiązków:

 • realizacja działań związanych z animowaniem współpracy pomiędzy sektorem ekonomii społecznej a nauką i biznesem;
 • współpraca z Akademickimi Biurami Karier, reprezentatywnymi organizacjami biznesu w zakresie tworzenia powiązań międzysektorowych;
 • organizacja banku staży w ramach sektora ekonomii społecznej;
 • realizacja działań edukacyjnych upowszechniających wiedzę o ekonomii społecznej wśród uczniów i studentów;
 • prowadzenie korespondencji w zakresie przypisanych zadań;
 • prowadzenie dokumentacji przypisanych zadań, zgodnie z rzeczowym wykazem akt;
 • gromadzenie danych osobowych o Beneficjentach Ostatecznych projektu;
 • prawidłowe opracowanie dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego w zakresie promocji projektu i upowszechniania ekonomii społecznej.

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenia Kandydata,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
 • inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

 • praca biurowa;
 • miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul.Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 3 sierpnia 2017 roku. Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt.2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl