Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w wymiarze 1,0 etatu (7 etatów)

Data: 2017-06-30 Nr referencyjny: NR. REF. FK-110-24/17

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania niezbędne:

• spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902);

• wykształcenie: średnie;

• doświadczenie zawodowe: niewymagane;

• doświadczenie zawodowe-rodzaj: niewymagane.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

• preferowany kierunek wykształcenia: administracja, prawo

znajomość przepisów prawnych:

• rozporządzeń Wspólnotowych i Unijnych dotyczących świadczeń rodzinnych,

• ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy,

• ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r., poz. 162 ze zm.),

• ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy,

• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

• ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

• ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486),

• ustawy z dnia 17 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Zyciem"(Dz. U. z 2016 r., poz. 1860).

znajomość:

• obsługi komputera w zakresie: MS Office (Word, Excel)

• dodatkowym atutem będzie znajomość środowiska programów M-SRQS Świadczenia Rodzinne, Sygnity lub z zakresu pomocy społecznej (Pomost);

• znajomość języków obcych: dodatkowym atutem będzie znajomość co najmniej jednego z następujących języków: angielski, niemiecki, norweski, francuski, hiszpański lub włoski;

• mile widziane doświadczenie na stanowisku urzędniczym;

• pożądane cechy osobowości: odpowiedzialność, sumienność, terminowość, systematyczność, umiejętność pracy w zespole,

3. Zakres obowiązków:

Przyjmowanie formularzy z serii E 400, E 001 i SED w sprawach świadczeń rodzinnych w rozumieniu przepisów unijnych oraz kompletowanie dokumentacji koniecznej do ich prawidłowego wypełnienia.

Podejmowanie działań w sprawach:

świadczeń rodzinnych, w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.),

świadczeń wychowawczych, w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 ze zm.),

zasiłków dla opiekunów w rozumieniu ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r., poz. 162) oraz

jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 17 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860) , w szczególności w zakresie:

a) ustalania czy w danych sprawach mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz kraju pierwszeństwa,

b) prowadzenia postępowań administracyjnych oraz o ustalenia i dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w ww. sprawach w zw. z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,

c) prowadzenia postępowań egzekucyjnych w zakresie wynikającym z obowiązku wierzyciela w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Bieżące wprowadzanie danych dotyczących prowadzonych postępowań do bazy danych za pomocą licencjonowanego programu komputerowego użytkowanego przez ROPS,

Przyjmowanie formularzy z serii E 400, E 001 i SED w sprawach świadczeń rodzinnych w rozumieniu przepisów unijnych oraz kompletowanie dokumentacji koniecznej do ich prawidłowego wypełnienia.

Występowanie o udzielenie informacji na formularzach z serii E 400, E 001, SED w sprawach świadczeń rodzinnych w rozumieniu przepisów unijnych.

Współpraca z właściwymi instytucjami zagranicznymi, innymi ROPS-ami, organami właściwymi oraz polską instytucją łącznikową.

Fachowe i rzetelne udzielanie informacji klientom oraz innym podmiotom, w tym przyjmowanie stron i udzielanie im rzetelnych informacji odnośnie procedur załatwiania spraw.

Archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy.

4. Wymagane dokumenty:

• życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,

• list motywacyjny,

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

• kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

• kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

• oświadczenia Kandydata,

• informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

• inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

• proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2700,00 zł brutto

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Lea 112;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 14 lipca 2017 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt.2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl