Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. informatycznych w wymiarze 1,0 etatu - (1 etat) - NR REF. FK-110-1-39/16 - termin składania ofert do dnia 26.07.2016 r.

Data: 2016-07-14 Nr referencyjny: NR REF. FK-110-1-39/16

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1.Wymagania niezbędne (formalne):

 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.);
 • wykształcenie: wyższe o kierunku informatyka albo wykształcenie średnie i rozpoczęte studia o kierunku informatyka (co najmniej III semestr),
 • doświadczenie zawodowe - w latach: co najmniej roczny staż pracy w jednostkach administracji publicznej,
 • doświadczenie zawodowe - rodzaj: co najmniej roczny staż na stanowisku związanym z zarządzaniem bądź administrowaniem informatycznymi bazami danych. Mile widziana znajomość środowiska programów Sygnity, M-SRQS Świadczenia Rodzinne lub z zakresu pomocy społecznej (np. Pomost itp.).

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień z zakresu informatycznych baz danych,
 • umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów informatycznych,
 • znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows NT,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
 • znajomość podstawowych zagadnień

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.),
- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r., poz. 162),
- ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195),
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

 • pożądane cechy osobowości: umiejętność pracy w zespole, rzetelność, sumienność, dokładność, komunikatywność i otwartość, odporność na stres, samodzielność w wykonywaniu obowiązków, odpowiedzialność.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik oceny formalnej, testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zakres obowiązków:

 1. bieżące administrowanie licencjonowanym programem komputerowym do obsługi świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego firmy Sygnity, zwanym dalej Programem, użytkowanym przez ROPS,
 2. przedstawianie propozycji usprawniania pracy na Programie, celem wykorzystania jego pełnej funkcjonalności oraz zaakceptowanych rozwiązań w ww. zakresie,
 3. bieżący nadzór nad prawidłowością wprowadzania przez pracowników Działu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego ROPS w Krakowie, zwanego dalej Działem, danych do Programu oraz przekazywanie Kierownikowi Działu ewentualnych uwag dotyczących nieprawidłowości we wprowadzaniu ww. danych,
 4. konsultacje i pomoc w bieżącej pracy dla Działu,
 5. analizowanie w oparciu o dane wygenerowane za pomocą Programu, postępu w załatwianiu spraw przez pracowników Działu, a także przedstawianie Kierownikowi Działu comiesięcznych informacji w przedmiotowym zakresie,
 6. informowanie pracowników Działu - po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Działu, o wszystkich zmianach w Programie, a także o zasadach ich wdrażania,
 7. sporządzanie w oparciu o dane wygenerowane przez Program oraz przedstawianie Kierownikowi Działu, wszelkich zestawień niezbędnych dla dokonania bieżącej oceny prawidłowości realizacji zadania,
 8. generowanie przewidzianych przepisami sprawozdań dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 9. kontakt z firmą dostarczycielem oprogramowania, załatwianie spraw związanych z umowami i licencjami (pełnienie funkcji osoby pierwszego kontaktu).

4.Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenia Kandydata,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
 • inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 26 lipca 2016 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalna),

• selekcji merytorycznej:

- test kwalifikacyjny - w przypadku, gdy w wyniku selekcji formalnej zostanie zakwalifikowanych co najmniej 5 kandydatów,

- rozmowa kwalifikacyjna.

Selekcja wstępna – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

Do I-ego etapu selekcji merytorycznej, tj. testu kwalifikacyjnego w zakresie przepisów, o których mowa w pkt 2 ogłoszenia o naborze.

Do II-ego etapu selekcji merytorycznej, tj. rozmowy kwalifikacyjnej, zostanie zaproszonych nie więcej niż 5 kandydatów spełniających wymagania niezbędne, którzy uzyskali największą ilość punktów w teście kwalifikacyjnym.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl