Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. informatycznych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) – Nr REF. FK-110-2/17 – termin składania ofert do dnia 23.01.2017 r.

Data: 2017-01-11 Nr referencyjny: FK-110-2/17 Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

I.Wymagania niezbędne:


1.formalne:
 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902);
 • wykształcenie: wyższe o kierunku informatyka albo wykształcenie średnie i rozpoczęte studia o kierunku informatyka (co najmniej III semestr),
 • doświadczenie zawodowe - w latach: co najmniej roczny staż pracy,
 • doświadczenie zawodowe - rodzaj: co najmniej roczny staż na stanowisku związanym z zarządzaniem bądź administrowaniem informatycznymi bazami danych.
Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. merytoryczne:
 • znajomość zagadnień z zakresu informatycznych baz danych,
 • umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów informatycznych,
 • znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows NT,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
 • znajomość podstawowych zagadnień:ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r., poz. 162),ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195 ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23), ustawy z dnia 17 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Zyciem"(Dz. U. z 2016 r., poz. 1860).

II. Wymagania dodatkowe:

 • mile widziana znajomość środowiska programów Sygnity, M-SRQS Świadczenia Rodzinne lub z zakresu pomocy społecznej (np. Pomost itp.),
 • pożądane cechy osobowości: umiejętność pracy w zespole, rzetelność, sumienność, dokładność, komunikatywność i otwartość, odporność na stres, samodzielność w wykonywaniu obowiązków, odpowiedzialność.

3. Zakres obowiązków:

 • bieżące administrowanie licencjonowanym programem komputerowym do obsługi świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego firmy Sygnity, zwanym dalej Programem, użytkowanym przez ROPS,
 • przedstawianie propozycji usprawniania pracy na Programie, celem wykorzystania jego pełnej funkcjonalności oraz zaakceptowanych rozwiązań w ww. zakresie,
 • bieżący nadzór nad prawidłowością wprowadzania przez pracowników Działu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego ROPS w Krakowie, zwanego dalej Działem, danych do Programu oraz przekazywanie Kierownikowi Działu ewentualnych uwag dotyczących nieprawidłowości we wprowadzaniu ww. danych,
 • konsultacje i pomoc w bieżącej pracy dla Działu,
 • analizowanie w oparciu o dane wygenerowane za pomocą Programu, postępu w załatwianiu spraw przez pracowników Działu, a także przedstawianie Kierownikowi Działu comiesięcznych informacji w przedmiotowym zakresie,
 • informowanie pracowników Działu - po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Działu, o wszystkich zmianach w Programie, a także o zasadach ich wdrażania,
 • sporządzanie w oparciu o dane wygenerowane przez Program oraz przedstawianie Kierownikowi Działu, wszelkich zestawień niezbędnych dla dokonania bieżącej oceny prawidłowości realizacji zadania,
 • generowanie przewidzianych przepisami sprawozdań dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • kontakt z firmą dostarczycielem oprogramowania, załatwianie spraw związanych z umowami i licencjami (pełnienie funkcji osoby pierwszego kontaktu).

4.Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenia Kandydata,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
 • inne dokumenty, w tym potwierdzające spełnianie wymogów formalnych, m.in. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:
• praca biurowa;
• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:
- miejsce wykonywania pracy -   Kraków, ul. Lea 112;
- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;
- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;
• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 23 stycznia 2017 roku.
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.


8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru,

• selekcji merytorycznej:

- test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna obejmująca swym zakresem wymagania niezbędne określone w pkt I.2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).
Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl