Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. kadr i płac w wymiarze 1,0 etatu - (1 etat) - NR REF. FK-110-1-37/16 - składanie ofert do dnia 25.07.2016 r.

Data: 2016-07-13 Nr referencyjny: NR REF. FK-110-1-37/16

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.

1.Wymagania niezbędne (formalne):

 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.);
 • wykształcenie: wyższe zawodowe,
 • doświadczenie zawodowe: 4 lata stażu pracy.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów prawnych:

 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.),
 • rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz 1786),
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.),
 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 159 ze zm.),
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: z 2015 r., poz. 149 ze zm.),
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.),

2. znajomość:

 • bardzo dobra znajomość MS Office (Word, Excel).
 • pożądane cechy osobowości: łatwość komunikacji, bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność i terminowość, umiejętność pracy w zespole.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik oceny formalnej, testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zakres obowiązków:

 1. prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników (umowy o pracę, porozumienia, wypowiedzenia, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 2. prowadzenie akt osobowych
 3. kompleksowe prowadzenie ewidencji i rozliczenia czasu pracy,
 4. nadzór nad wykonywaniem wymaganych badań z zakresu medycyny pracy,
 5. nadzór nad terminowością wymaganych szkoleń BHP i przeciwpożarowych,
 6. przygotowywanie dokumentacji związanej z organizacją stażu, wolontariatu i praktyk,
 7. prowadzenie spraw związanych z oceną okresową pracowników ROPS w Krakowie,
 8. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją procesu naboru na wolne stanowiska pracy,
 9. sprawy płacowe.

4.Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenia Kandydata,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
 • inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

• proponowane wynagrodzenie 2500,00 - 3500,00 zł brutto

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów listownie lub osobiście na Dzienniku Podawczym w siedzibie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (parter), w terminie do dnia 25 lipca 2016 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalna),

• selekcji merytorycznej:

- test kwalifikacyjny - w przypadku, gdy w wyniku selekcji formalnej zostanie zakwalifikowanych co najmniej 5 kandydatów,

- rozmowa kwalifikacyjna.

Selekcja wstępna – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

Do I-ego etapu selekcji merytorycznej, tj. testu kwalifikacyjnego w zakresie przepisów, o których mowa w pkt 2 ogłoszenia o naborze.

Do II-ego etapu selekcji merytorycznej, tj. rozmowy kwalifikacyjnej, zostanie zaproszonych nie więcej niż 5 kandydatów spełniających wymagania niezbędne, którzy uzyskali największą ilość punktów w teście kwalifikacyjnym.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl