Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Sierpień 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent/Inspektor ds. kadr i płac w wymiarze 1,0 etatu - NR REF. FK-110-1-32/16 - składanie ofert do dnia 27.06.2016 r.

Data: 2016-06-17 Nr referencyjny: FK-110-1-32/16

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny

1.Wymagania niezbędne (formalne):

• spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.);

• wykształcenie: wyższe;

• doświadczenie zawodowe: 2 lata stażu pracy na stanowisku kadrowym.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe: preferowane doświadczenie w jednostce samorządowej
 • znajomość przepisów prawnych:

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz.1202 ze zm.),

- Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786),

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.),

- Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 159 ze zm.),

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.),

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tj. Dz.U. z 2015, poz. 1392 ze zm.).

 • znajomość: obsługi komputera w zakresie: bardzo dobra znajomość MS Office (Word, Excel).
 • pożądane cechy osobowości: łatwość komunikacji, bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność i terminowość, umiejętność pracy w zespole.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik oceny formalnej, testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zakres obowiązków:

1.Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników (umowy o pracę, porozumienia, wypowiedzenia, świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);

2.Prowadzenie akt osobowych;

3.Kompleksowe prowadzenie ewidencji i rozliczenia czasu pracy;

4.Nadzór nad wykonywaniem wymaganych dla danego stanowiska pracy badań z zakresu medycyny pracy;

5.Nadzór nad terminowością wymaganych szkoleń BHP i przeciwpożarowych;

6.Współpraca z Pracownikiem ds. Kadr i Płac w zakresie:

- przygotowywania dokumentacji związanej z organizacją stażu, wolontariatu i praktyk;

- spraw związanych z oceną okresową pracowników ROPS w Krakowie,

- prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i realizacją procesu naboru na wolne stanowiska pracy;

7. Sprawy płacowe.

4.Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenia Kandydata,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.


5.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 • proponowane wynagrodzenie miesięczne: 2.500,00 - 3.500,00 brutto
 • warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Kancelarii ROPS w Krakowie (pokój nr 7), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 27 czerwca 2016 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalna),

• selekcji merytorycznej:

- I etap - test kwalifikacyjny - w przypadku, gdy w wyniku selekcji formalnej zostanie zakwalifikowanych co najmniej 5 kandydatów,

- II etap - rozmowa kwalifikacyjna.

Selekcja wstępna – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

Do I-ego etapu selekcji merytorycznej, tj. testu kwalifikacyjnego w zakresie przepisów, o których mowa w pkt 2 ogłoszenia o naborze.

Do II-ego etapu selekcji merytorycznej, tj. rozmowy kwalifikacyjnej, zostanie zaproszonych nie więcej niż 5 kandydatów spełniających wymagania niezbędne, którzy uzyskali największą ilość punktów w teście kwalifikacyjnym.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Aplikacje Kandydatów, którym nie przedstawiono propozycji zatrudnienia można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl