Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Marzec 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w wymiarze 1,0 etatu - Nr REF. FK-110-1-3/16

Data: 2016-01-14 Nr referencyjny: FK-110-1-3/16

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny    

1.Wymagania niezbędne (formalne):    
- spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.);
- wykształcenie: wyższe zawodowe - preferowane prawo, administracja
- doświadczenie zawodowe: niewymagane, mile widziane doświadczenie na stanowisku urzędniczym.   

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.   

2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów prawnych:   
    • rozporządzeń Wspólnotowych i Unijnych dotyczących świadczeń rodzinnych,
    • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy,
    • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),
    • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dl opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567 ze zm.),
    • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),
    • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.),
    • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.),

- samodzielność w wykonywaniu obowiązków;   
- obsługa komputera w zakresie: MS Office (Word, Excell). Dodatkowym atutem będzie znajomość środowiska programów Sygnity, M-SRQS Świadczenia Rodzinne lub z zakresu pomocy społecznej (np. Pomost).
- dodatkowym atutem będzie znajomość co najmniej jednego z następujących języków: angielski, niemiecki, norweski, francuski, hiszpański lub włoski.
- pożądane cechy osobowości: odpowiedzialność, sumienność, terminowość, systematyczność, umiejętność pracy w zespole.


Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik oceny formalnej, testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.   3. Zakres obowiązków:
- przyjmowanie formularzy z serii E 400, E 001 i SED w sprawach świadczeń rodzinnych oraz kompletowanie dokumentacji koniecznej do ich prawidłowego wypełnienia,   
- prowadzenie spraw o ustalenie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,   
- powadzenie postępowania administracyjnego w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz o ustalanie i dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,   
- występowanie o udzielenie informacji oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania właściwych instytucji zagranicznych na formularzach z serii E 400, E 001, SED i innych,   
- bieżące wprowadzanie danych dotyczących prowadzonych postępowań do bazy danych za pomocą licencjonowanego programu komputerowego użytkowanego przez ROPS,   
- prowadzenie postepowań egzekucyjnych w zakresie wynikającym z obowiązków wierzyciela, w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,   
- współpraca z właściwymi instytucjami zagranicznymi, innymi ROPS-ami, organami właściwymi oraz polską Instytucją łącznikową,   
- fachowe i rzetelne udzielanie informacji klientom oraz innym podmiotom, w tym przyjmowanie stron i udzielanie im rzetelnych informacji odnośnie procedur załatwiania spraw w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,   
- archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy   


4.Wymagane dokumenty:    
- życiorys zawodowy opatrzony własnoręcznym podpisem, z podanym adresem do korespondencji,   
- list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,   
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,    
- kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,   
- kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,   
- oświadczenia Kandydata,   
- inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia,   
- informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);   
- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.   

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   

5.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku   
- proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2500,00 zł brutto;   
- Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:   
    • praca biurowa,
    • miejsce wykonywania pracy -   Kraków, ul. Piastowska 32,
    • budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,
- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;   
- narzędzia i materiały pracy:    
    • komputer,
    • urządzenia biurowe,
    • oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych   
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.   


7. Miejsce i termin składania dokumentów   
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Kancelarii ROPS w Krakowie (pokój nr 7), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 25 stycznia 2016 roku.   
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.   

8. Nabór składa się z dwóch etapów:


- selekcji wstępnej (formalna),   

- selekcji merytorycznej:   

    • test kwalifikacyjny - w przypadku, gdy w wyniku selekcji formalnej zostanie zakwalifikowanych co najmniej 5 kandydatów,

    • rozmowa kwalifikacyjna.

Selekcja wstępna – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.   

Do I-ego etapu selekcji merytorycznej, tj. testu kwalifikacyjnego w zakresie przepisów, o których mowa w pkt 2 ogłoszenia o naborze.   

Do II-ego etapu selekcji merytorycznej, tj. rozmowy kwalifikacyjnej, zostanie zaproszonych nie więcej niż 5 kandydatów spełniających wymagania niezbędne, którzy uzyskali największą ilość punktów w teście kwalifikacyjnym.   


O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.   
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).   
Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.   

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl