Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Czerwiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Ukryj kalendarium

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - referent/inspektor w wymiarze 1,0 etatu - Nr REF. FK-110-1-5/16

Data: 2016-01-21 Nr referencyjny:

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.);
 • wykształcenie: wyższe zawodowe;
 • doświadczenie zawodowe: minimum rok na stanowisku archiwisty zakładowego w jednostce administracji publicznej.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawnych:

- ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. ( tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1446) oraz aktów wykonawczych.

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).    

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz aktów wykonawczych.

- ustawy o Dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.).

- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

- ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1392).

- ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).

 • znajomość: bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • pożądane cechy osobowości:zdolność analitycznego myślenia i umiejętności komunikacyjne, kreatywność, sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik oceny formalnej, testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zakres obowiązków:

1)    Organizacja narad, zebrań oraz spotkań.

2)    Wydatkowanie środków zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz zasadami udzielenia zamówień publicznych w ROPS.

3)    Współpraca przy prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych w ROPS w tym Polityki Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego.

4)    Obsługa administracyjna Kancelarii, m.in.:

 • przedkładanie Dyrektorowi ROPS korespondencji w celu jej dekretacji,
 • prowadzenie i aktualizacja zbioru niezbędnych informacji adresowych i telefonicznych,
 • rejestracja poczty przychodzącej,
 • obsługa centrali telefonicznej.

5)    Stosowanie przepisów i zasad określonych w Instrukcji kancelaryjno–archiwalnej.

6)    Prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu:

 • przejmowanie dokumentacji z Działów:
 • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji,
 • przeprowadzanie skontrum dokumentacji,
 • porządkowanie przechowywanej dokumentacji,
 • udostępnianie przechowywanej dokumentacji,
 • wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w określonych przypadkach,
 • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
 • przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym.

7)    Monitorowanie, aktualizacja i inicjowanie zmian w zakresie przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenia Kandydata,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 • proponowane wynagrodzenie: maksymalnie 3.100 zł. brutto
 • warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

  - miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;

  - budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

  - w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

 - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Kancelarii ROPS w Krakowie (pokój nr 7), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 1 lutego 2016 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalna) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru;

• selekcji merytorycznej: test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl