Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: referent/inspetor w wymiarze 1,0 etatu (umowa na zastępstwo) Nr REF. FK-110-1-9/16, składanie ofert do dnia 14.03.2016 r.

Data: 2016-03-02 Nr referencyjny:

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny

1.Wymagania niezbędne (formalne):

 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.);
 • wykształcenie: wyższe;
 • doświadczenie zawodowe: niewymagane.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawnych:

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.),

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1392),

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515),

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatu (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445),

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163),

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 332),

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm. ),

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.);

 • wiedza w zakresie:funkcjonowania administracji publicznej, w obszarze polityki społecznej;

umiejętność planowania i analizy zjawisk społecznych.

 • znajomość:

- obsługi komputera w zakresie: Pakiet MS Office, umiejętność przygotowywania prezentacji w systemie Power Point oraz Prezi;

- mile widziane doświadczenie w przygotowaniu bądź realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

 • mile widziane wykształcenie:pedagogika lub pedagogika specjalna lub resocjalizacja lub praca socjalna lub psychologia lub socjologia lub polityka społeczna lub nauki o rodzinie lub ukończone studia wyższe na innym kierunku - uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, organizacji pomocy społecznej, pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji oraz mile widziane ukończone szkolenia specjalistyczne z zakresu metodyki pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi;
 • mile widziane roczny staż w obszarze pomocy społecznej;
 • pożądane cechy osobowości: sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presja czasu i w stresie, kreatywność.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik oceny formalnej, testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zakres obowiązków:

 1. Realizacja zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Województwa oraz innych programów strategicznych i wojewódzkich w zakresie polityki społecznej.
 2. Współpraca przy realizacji programów dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie małopolskim, w szczególności poprzez inicjowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, realizację projektów na rzecz rodzin i instytucji działających na rzecz rodziny, inicjowanie działań profilaktycznych.
 3. Współorganizowanie konferencji, szkoleń i seminariów dla kadr pomocy społecznej oraz kadr jednostek organizacyjnych samorządu powiatowego i gminnego prowadzących działania na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w szczególności poprzez organizację otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze pomocy społecznej (realizacja rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi) w zakresie właściwości jednostki.
 5. Analiza comiesięcznych raportów dotyczących zadań realizowanych przez Ośrodki Adopcyjne w województwie małopolskim w celu monitorowania przebiegu procesów adopcyjnych w województwie małopolskim.
 6. Współpraca przy opracowywaniu sprawozdań rzeczowych Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w celu ich przekazania do organów właściwych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Przygotowywanie zestawień i analiz statystycznych umożliwiających formułowanie wniosków w zakresie funkcjonowania systemu pieczy zastępczej i adopcji w województwie małopolskim.
 8. Współpraca przy podejmowaniu działań na rzecz wsparcia kadry placówek opiekuńczo - wychowawczych, w zakresie doskonalenia procesu wychowania i pracy z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w placówce.
 9. Współpraca przy opracowywaniu diagnoz wykorzystywanych do planowania i realizacji zadań w zakresie polityki społecznej, w tym opracowywania i realizacji programów rozwiązywania problemów społecznych, w zakresie wynikającym z właściwości jednostki.
 10. Współpraca przy przygotowywaniu raportów i analiz pozwalających na monitorowanie efektów podejmowanych działań oraz wdrażanych rozwiązań w celu umożliwienia podejmowania decyzji w zakresie ich modyfikacji dla osiągnięcia jak najlepszych rezultatów pracy.
 11. Udzielanie osobom prywatnym i instytucjom współpracującym (w szczególności jednostkom pomocy społecznej a także podmiotom działającym na rzecz rodziny), pełnej i wyczerpującej informacji o realizowanych przez ROPS oraz UMWM działaniach z zakresu polityki społecznej.
 12. Współpraca przy corocznym opracowywaniu planu pracy Działu, uwzględniającego działania zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa w części dotyczącej polityki społecznej.
 13. Współpraca przy sporządzaniu okresowych sprawozdań z realizowanych zadań.
 14. Współpraca przy redagowaniu i rozpowszechnianiu wydawnictw własnych, propagujących najnowsze i najefektywniejsze rozwiązania w zakresie polityki społecznej.
 15. Rozpowszechnianie informacji o swojej działalności m.in. na stronie internetowej ROPS.


4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenia Kandydata,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 • proponowane wynagrodzenie miesięczne: 3.000,00 brutto;
 • warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


7. Miejsce i termin składania dokumentów

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na dzienniku podawczym (parter) w siedzibie ROPS w Krakowie,  ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 14 marca 2016 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

 • selekcji wstępnej (formalna),
 • selekcji merytorycznej:

- I etap - test kwalifikacyjny - w przypadku, gdy w wyniku selekcji formalnej zostanie zakwalifikowanych co najmniej 5 kandydatów,

- II etap - rozmowa kwalifikacyjna.

Selekcja wstępna – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

Do I-ego etapu selekcji merytorycznej, tj. testu kwalifikacyjnego w zakresie przepisów, o których mowa w pkt 2 ogłoszenia o naborze.

Do II-ego etapu selekcji merytorycznej, tj. rozmowy kwalifikacyjnej, zostanie zaproszonych nie więcej niż 5 kandydatów spełniających wymagania niezbędne, którzy uzyskali największą ilość punktów w teście kwalifikacyjnym.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Aplikacje Kandydatów, którym nie przedstawiono propozycji zatrudnienia można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl