Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Czerwiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Ukryj kalendarium

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE FINANSÓW I KADR - WYMIAR CZASU PRACY 1,0 ETAT - NR. REF. FK-110-1-1/16

Data: 2016-01-13 Nr referencyjny: FK-110-1-1/16

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny

1.Wymagania niezbędne (formalne):
- spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.);
- wykształcenie: wyższe;
- doświadczenie zawodowe: 2 lata stażu pracy na stanowisku kadrowo-płacowym (preferowane doświadczenie w jednostce samorządowej).

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość przepisów prawnych:
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz.1202 ze zm.),
 • Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786),
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U z 2012 r. poz. 361 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 159 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanym ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.) – w zakresie zasad naliczania składki zdrowotnej,
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 121 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.),
 • Ustawa z dnia z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1144 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tj. Dz.U. z 2015, poz. 1392).;

- bardzo dobra znajomość MS Office (Excell Word) oraz programu Płatnik;

- wiedza z zakresu: prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, świadczeń finansowanych przez ZUS, naliczania wynagrodzeń, naliczania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy;

- pożądane cechy osobowości: Łatwość komunikacji, bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność i terminowość, umiejętność pracy w zespole.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik oceny formalnej, testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zakres obowiązków:
- Kompletowanie dokumentów płacowych, stanowiących podstawę naliczania wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- Prowadzenie rozliczeń oraz uzgodnień do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędów Skarbowych (deklaracje rozliczeniowe, PIT, inne według potrzeb).
- Sporządzanie na wniosek pracowników, zaświadczeń o zatrudnieniu  i wynagrodzeniu.
- Przygotowywanie harmonogramów czasu pracy dla pracowników niepełnoetatowych.
- Przygotowywanie i comiesięczna weryfikacja list obecności. 
- Kompletowanie oświadczeń od pracowników niezbędnych do odbioru czasu wolnego za nadgodziny za czas delegacji, szkoleń, warsztatów itp.
- Prowadzenie rocznej ewidencji nadgodzin, prawidłowe naliczenie oddanych/wypłaconych godzin za pracę w godzinach nadliczbowych.
- Bieżące prowadzenie kart czasu pracy dla pracowników.
- Weryfikacja wniosków urlopowych pracowników z planem urlopów wypoczynkowych.
- Prowadzenie spraw związanych z badaniami wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi pracowników i stażystów.
- Prowadzenie spraw związanych z oceną okresową pracowników.
- Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i realizacją procesu naboru na wolne stanowiska pracy,
- Współpraca:
 • przy sporządzaniu sprawozdań do GUS oraz deklaracji PFRON,
 • przy prowadzeniu akt osobowych i innej dokumentacji kadrowej,
 • przy przygotowaniu dokumentacji dotyczącej umów stażowych, prac interwencyjnych, wolontariatu, praktyk,
 • przy obsłudze dobrowolnego ubezpieczenia grupowego dla pracowników,
 • przy prowadzeniu procedury związanej ze służbą przygotowawczą pracowników,
 • przy organizowaniu szkoleń z zakresu BHP, przeciwpożarowych i pierwszej pomocy.

4.Wymagane dokumenty:
- życiorys zawodowy opatrzony własnoręcznym podpisem, z podanym adresem do korespondencji,
- list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
- kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
- oświadczenia Kandydata,
- inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia,
- informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
- proponowane wynagrodzenie zasadnicze 3000,00 - 3500,00 zł brutto;
- Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:
 • praca biurowa,
 • miejsce wykonywania pracy -   Kraków, ul. Piastowska 32,
 • budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,
- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;
- narzędzia i materiały pracy:
 • komputer,
 • urządzenia biurowe,
 • oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


7. Miejsce i termin składania dokumentów
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Kancelarii ROPS w Krakowie (pokój nr 7), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 25 stycznia 2016 roku.
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

- selekcji wstępnej (formalna),

- selekcji merytorycznej:

 • test kwalifikacyjny - w przypadku, gdy w wyniku selekcji formalnej zostanie zakwalifikowanych co najmniej 5 kandydatów,

 • rozmowa kwalifikacyjna.

Selekcja wstępna – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

Do I-ego etapu selekcji merytorycznej, tj. testu kwalifikacyjnego w zakresie przepisów, o których mowa w pkt 2 ogłoszenia o naborze.

Do II-ego etapu selekcji merytorycznej, tj. rozmowy kwalifikacyjnej, zostanie zaproszonych nie więcej niż 5 kandydatów spełniających wymagania niezbędne, którzy uzyskali największą ilość punktów w teście kwalifikacyjnym.


O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).
Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl