Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu - składanie ofert do dnia 30 kwietnia 2019 r. Zatrudnienie od 1 lipca 2019 r. (w okresie maj-czerwiec możliwość zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie Jego usprawiedliwionej nieobecności.

Data: 2019-04-12 Nr referencyjny: FK-110-8/19

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1.Wymagania niezbędne:

- spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;

- wykształcenie: co najmniej średnie;

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość obsługi komputera w zakresie: pakiet MS Office;

- mile widziana znajomość przepisów prawa:

1) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

2) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.),

3) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,

4) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej- w zakresie zadań realizowanych przez ROPS,

5) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

6) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publiczne,

7) ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

- mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku sekretarki lub innym o charakterze asystencko-organizacyjnym,

- umiejętność obsługi urządzeń biurowych

Pożądane cechy osobowości: umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia i umiejętności komunikacyjne, kreatywność, sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość.

3. Zakres obowiązków:

1. Realizacja działań dotyczących prawidłowego administrowania budynku.

2. Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia i ochrony majątku ROPS oraz prowadzenie wszystkich zagadnień związanych z jego ubezpieczeniem.

3. Organizacja narad, zebrań oraz spotkań.

4. Wydatkowanie środków zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz zasadami udzielenia zamówień publicznych w ROPS.

5. Odpowiedzialność za utrzymanie ciągłości zawartych umów dotyczących funkcjonowania jednostki.

6. Nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Zarządu i Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz odpowiedzi na wnioski komisji Zarządu i Sejmiku.

7. Bieżący monitoring (koordynacja) wykonywania uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa Małopolskiego.

8. Przygotowywanie sprawozdań z realizacji uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa Małopolskiego.

9. Współpraca przy prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych w ROPS w tym Polityki Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego.

10. Prowadzenie ewidencji posiadanych materiał biurowych i dbanie o ich ciągły dostęp.

11. Obsługa administracyjna Kancelarii, m.in.:

• przedkładanie Dyrektorowi ROPS korespondencji w celu jej dekretacji,

• prowadzenie i aktualizacja zbioru niezbędnych informacji adresowych i telefonicznych,

• prowadzenie kalendarium spotkań Dyrektora ROPS,

• rejestracja poczty przychodzącej,

• obsługa centrali telefonicznej.

12. Stosowanie przepisów i zasad określonych w Instrukcji kancelaryjno–archiwalnej.

4. Wymagane dokumenty:

•życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,

•list motywacyjny,

•kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

•kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

•kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

•oświadczenia Kandydata + klauzula informacyjna,

•informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

•kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

•inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl