Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Czerwiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Ukryj kalendarium

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektor ds. kadr i płac w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ), FK-110-5/20 - składanie ofert do dnia 14 luty 2020 r.

Data: 2020-02-04 Nr referencyjny: FK-110-5/20

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1.Wymagania niezbędne:

1)    Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;

2)    Poziom wykształcenia zawodowego: wyższe;

3)    Doświadczenie zawodowe w latach: 2 lata stażu pracy;

4)    Doświadczenie zawodowe – rodzaj: 2 lata doświadczenia na stanowisku ds. płac.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2.Wymagania dodatkowe:

 1)    Wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla stanowiska:

Wiedza z zakresu: prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, znajomości przepisów dotyczących pracowników samorządowych.

2)    Znajomość aktów prawnych:

a)    Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1282),

b)    Rozporządzenie z dnia 17 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936),

c)    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.),

d)    Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 645 ze zm.),

e)    Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tj. Dz.U. z 2019, poz. 512 ze zm.).

 3)    Znajomość obsługi komputera w zakresie: bardzo dobra, praktyczna znajomość obsługi pakietu MS. Office (w MS Word, MS Excel),

4)    Znajomość programu płatnik,

5)    Pożądane cechy osobowości: Łatwość komunikacji, bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność i terminowość, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów; umiejętność pracy zespołowej.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    Sporządzanie, kompletowanie dokumentów płacowych, wymaganych przepisami i zarządzeniami wewnętrznymi, stanowiących podstawę naliczania wynagrodzeń.

2)    Sporządzanie list płac ROPS, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3)    Prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, PFRON.

4)    Zgłaszanie/aktualizowanie danych pracowników, zleceniobiorców do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

5)    Sporządzanie i podpisywanie, na wniosek pracowników, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

6)    Sporządzanie sprawozdań do GUS.

7)    Obsługa dobrowolnego ubezpieczenia grupowego dla pracowników.

8)    Prowadzenie ewidencji umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia i umowy o dzieło), kompletowanie dokumentacji związanej z zawartymi umowami.

4. Wymagane dokumenty:

1)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2)    kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3)    kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

4)    kserokopia dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,

5)    oświadczenie kandydata oraz klauzula informacyjna z potwierdzeniem zapoznania się przez Kandydata,

6)    oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu,

7)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument mają obowiązek złożyć kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy),

8)    informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

Kandydat może także złożyć list motywacyjny oraz życiorys zawodowy (CV), pod warunkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tych dokumentach.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ROPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

TAK/NIE*

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów:

1)    w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie na Dziennik Podawczy lub pocztą na adres ROPS,

2)    pocztą elektroniczną na adres: biuro@rops.krakow.pl – w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego,

3)    za pośrednictwem portalu ePUAP - w przypadku posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego,

w terminie do dnia 14 lutego 2020 roku.

 Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni

w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32.

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl