Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. Kadr i Płac w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-1/20 – składanie ofert do dnia 17 stycznia 2020 r.

Data: 2020-01-03 Nr referencyjny: Nr REF. FK-110-1/20

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania niezbędne:

• spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;

• wykształcenie: wyższe;

• doświadczenie zawodowe w latach: 2 lata stażu pracy;

• doświadczenie zawodowe - rodzaj: 2 lata doświadczenia na stanowisku ds. płac.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

- wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla stanowiska:

Wiedza z zakresu: prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, znajomości przepisów dotyczących pracowników samorządowych.

Znajomość aktów prawnych:

·    Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1282),

·    Rozporządzenie z dnia 17 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936),

·    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.),

·    Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 645 ze zm.),

·    Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tj. Dz.U. z 2019, poz. 512 ze zm.).

- znajomość obsługi komputera w zakresie: bardzo dobra, praktyczna znajomość obsługi pakietu MS. Office (w MS Word, MS Excel)

- znajomość programu płatnik,

- pożądane cechy osobowości:

Łatwość komunikacji, bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność i terminowość, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów; umiejętność pracy zespołowej.

3. Zakres obowiązków:

1.    Sporządzanie, kompletowanie dokumentów płacowych, wymaganych przepisami i zarządzeniami wewnętrznymi, stanowiących podstawę naliczania wynagrodzeń.

2.    Sporządzanie list płac ROPS, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.    Prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, PFRON.

4.    Zgłaszanie/aktualizowanie danych pracowników, zleceniobiorców do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

5.    Sporządzanie i podpisywanie, na wniosek pracowników, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

6.    Sporządzanie sprawozdań do GUS.

7.    Obsługa dobrowolnego ubezpieczenia grupowego dla pracowników.

8. Prowadzenie ewidencji umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia i umowy o dzieło), kompletowanie dokumentacji związanej z zawartymi umowami.

4. Wymagane dokumenty:

•życiorys zawodowy,

•list motywacyjny,

•kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

•kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

•kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

•oświadczenia Kandydata + klauzula informacyjna,

•informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

•kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

•inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul.Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 17 stycznia 2020 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl