Załaduj kalendarz

Ogłoszenia/Wyniki

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-25/18 – składanie ofert do dnia 9 listopada 2018 r. Data: 2018-10-26 Nr referencyjny: Nr REF. FK-110-25/18

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

 

1.Wymagania niezbędne:

 

-spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;

-wykształcenie: wyższe;

-doświadczenie zawodowe w latach: 2 lata

-doświadczenie zawodowe - rodzaj: Udokumentowane doświadczenie w realizacji przedsięwzięć lub projektów związanych z:

a) opracowywaniem lub realizacją rozwoju zawodowego pracowników lub

b) wdrażaniem lub realizacją projektów szkoleniowych dofinansowanych ze środków europejskich lub

c)pracy w jednostkach organizacyjnych wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej lub

d) pracy w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej

 

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

- preferowany kierunek wykształcenia: psychologia, zarządzanie, administracja

- znajomość obsługi komputera w zakresie: bardzo dobra, praktyczna znajomość obsługi pakietu Ms Office, Prezi

- wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla stanowiska:

Dokumenty programowe dotyczące projektów dofinansowanych ze środków europejskich, w szczególności:

- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

- Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,

- Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,

- Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887 ze zm.).

Pozostałe akty prawne: 

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.),

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.),

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.).

Mile widziane:

- znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w obszarze polityki społecznej,

- doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Pożądane cechy osobowości: łatwość komunikacji, sumienność, systematyczność i terminowość, rzetelność i dokładność, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność wystąpień publicznych.

 

3. Zakres obowiązków:

 

I.    Wykonywanie funkcji specjalisty ds. merytorycznych projektu poprzez:

 

1) Zapewnienie osiągnięcia wysokiego jakości produktów/wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie różnych form szkoleniowych realizowanych dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu Województwa Małopolskiego.

2) Realizacja działań związanych z podniesieniem kompetencji pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu Województwa Małopolskiego:

3) Opracowywanie harmonogramów szkoleń i superwizji. 

4) Zbieranie i analizowanie danych oraz przegląd dostępnych dokumentów i publikacji w ramach badania potrzeb edukacyjnych potencjalnych uczestników Projektu.

5) Opracowywanie diagnoz potrzeb szkoleniowych uczestników, w tym: 

- diagnoz potrzeb szkoleniowych grup zawodowych systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,

- narzędzi służących diagnozie merytorycznej potrzeb szkoleniowych ww. grup.

6)Zapewnianie doboru odpowiednich trenerów do prowadzenia szkoleń i superwizji, merytoryczna ocena wykonawców wyłanianych do przeprowadzenia szkoleń i superwizji.

7)Opracowywanie programów szkoleń w oparciu o zdiagnozowane potrzeby, uwzględniające w szczególności formy realizacji szkoleń oraz efekty kształcenia.

8) Opracowywanie merytoryczne części procedur, instrukcji i regulaminów dot. realizacji projektu.

9) Współpraca z trenerami przy opracowywaniu materiałów szkoleniowych i dbałość o ich dostosowanie do poziomu zaawansowania grup szkoleniowych.

10)Realizacja we współpracy z uczestnikami, w oparciu o diagnozę uczestników, wsparcia szkoleniowego, dostosowanego do poziomu zaawansowania i potrzeb uczestników oraz ocena osiągniętych efektów udziału w projekcie.

11) Wsparcie merytoryczne trenerów i uczestników szkoleń.

12) Ocena merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych kandydatów na uczestników szkoleń/superwizji.

13) Nadzór merytoryczny nad realizacją szkoleń, piecza i dbałość o najwyższą jakość i standardy realizowanych szkoleń/superwizji i ich zgodność z celami projektu.

l4) Opracowywanie narzędzi weryfikacji merytorycznej wzrostu kompetencji uczestników szkoleń (w tym pre- i posttestów).

15) Realizacja ewaluacji szkoleń i superwizji.

16) Konsultacje i doradztwo merytoryczne dla uczestników szkoleń.

17) Opracowywanie raportów służących merytorycznej ocenie zrealizowanych działań w korespondencji do zdiagnozowanych potrzeb.

18) Obsługa korespondencji Projektu oraz prowadzenie dokumentacji w zakresie realizowanych szkoleń i superwizji.

19) Opracowywanie bieżących informacji merytorycznych oraz dokumentów adresowanych do uczestników projektu, zamieszczanych na stronie internetowej.

20) Współpraca z innymi członkami zespołu Projektu w zakresie organizacji oraz realizacji szkoleń i superwizji.

 

II.    Wykonywanie zadań administracyjnych w projekcie, m. in.:

 

Rekrutacja uczestników szkoleń i superwizji.

1. Nadzór organizacyjny nad przygotowaniem i realizacją szkoleń oraz superwizji.

2. Przygotowanie zaświadczeń potwierdzających udział uczestników projektu w szkoleniach i superwizji.

3. Monitorowanie uczestników projektu.

4. Udział w działaniach związanych z zakupem usług/dostaw/materiałów na potrzeby projektu zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem ROPS oraz utrzymanie bieżącego kontaktu z wykonawcami.

5. Gromadzenie danych niezbędnych do zarządzania finansowego, monitoringu, audytów i ewaluacji, w tym danych osobowych.

6. Zastępowanie Kierownika Działu ds. projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

 

4. Wymagane dokumenty:

 

•życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,

•list motywacyjny,

•kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

•kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

•kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

•oświadczenia Kandydata + klauzula informacyjna,

•informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

•kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

•inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

 

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 9 listopada 2018 roku.

 

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

 

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

 

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

 

 

 

 

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

 

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl