Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. realizacji projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-19/19 – składanie ofert do dnia 30 sierpnia 2019 r.

Data: 2019-08-07 Nr referencyjny: FK-110-19/19

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1.Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;
 • wykształcenie: wyższe;
 • doświadczenie zawodowe w latach: 2 lata

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość obsługi komputera w zakresie: bardzo dobra, praktyczna znajomość obsługi pakietu Ms Office, Prezi,
 2. wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla stanowiska:
 3. Dokumenty programowe dotyczące projektów dofinansowanych ze środków europejskich, w szczególności:

 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
 • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,
 • Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,
 • Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej:

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pozostałe akty prawne:

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Mile widziane:

 • Udokumentowane doświadczenie w realizacji przedsięwzięć lub projektów związanych z:
 • ---opracowywaniem oraz realizacją rozwoju zawodowego pracowników lub
 • ---wdrażaniem lub realizacją projektów dofinansowanych ze środków europejskich lub
 • ---pracy w jednostkach organizacyjnych wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej lub
 • ---pracy w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w obszarze polityki społecznej;
 • Doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

3. Zakres obowiązków:

Wykonywanie funkcji specjalisty ds. merytorycznych projektu poprzez:

 1. Opracowywanie harmonogramów szkoleń i superwizji.
 2. Opracowanie diagnoz potrzeb szkoleniowych uczestników.
 3. Zapewnienie doboru odpowiednich trenerów do prowadzenia szkoleń i superwizji, współpraca z wykonawcami.
 4. Rekrutacja kandydatów na uczestników szkoleń/superwizji.
 5. Opracowywanie ramowych programów szkoleń.
 6. Nadzór nad realizacja szkoleń.
 7. Opracowywanie raportów ewaluacyjnych w zakresie podnoszenia kompetencji uczestników projektu.
 8. Opracowanie procedur, instrukcji i regulaminów.
 9. Zakup usług/dostaw/materiałów na potrzeby projektu zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych.
 10. Zastępowanie Kierownika Działu ds. projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” podczas jego nieobecności.

Inne zadania:

 1. Współpraca z pracownikiem ds. rozliczeń finansowych projektu i zespołem ds. zamówień publicznych ROPS przy planowaniu i realizacji zadań oraz budżetu, w celu bieżącego monitorowania realizacji postępu rzeczowego i finansowego Projektu.
 2. Realizacja zamówień publicznych w zakresie przypisanych zadań zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.
 3. Prezentacja podczas konferencji, spotkań, itp. informacji na temat Projektu, jego oferty oraz uzyskanych rezultatów.
 4. Współpraca z radcą prawnym w ramach przypisanych zadań.
 5. Prowadzenie korespondencji w zakresie przypisanych zadań.
 6. Prowadzenie dokumentacji dot. przypisanych zadań, zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
 7. Opracowywanie tekstów i materiałów dotyczących projektu.
 8. Sporządzanie dokumentacji fotograficznej z realizacji projektu

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenia Kandydata + klauzula informacyjna,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
 • inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

 • praca biurowa;
 • miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

 1. miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;
 2. budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;
 3. w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;
 4. narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl