Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Ukryj kalendarium

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. realizacji projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-7/19 – składanie ofert do dnia 28 marca 2019 r.

Data: 2019-03-15 Nr referencyjny: FK-110-7/19

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1.Wymagania niezbędne:

-spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;

-wykształcenie: wyższe;

-doświadczenie zawodowe w latach: 2 lata

-doświadczenie zawodowe rodzaj: Udokumentowane doświadczenie w realizacji przedsięwzięć lub projektów związanych z:

a)opracowywaniem oraz realizacją rozwoju zawodowego pracowników lub

b)wdrażaniem lub realizacją projektów szkoleniowych dofinansowanych ze środków europejskich lub

c)pracy w jednostkach organizacyjnych wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej lub

d)pracy w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

- preferowany kierunek wykształcenia: psychologia, zarządzanie, administracja

- znajomość obsługi komputera w zakresie: bardzo dobra, praktyczna znajomość obsługi pakietu Ms Office, Prezi

- wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla stanowiska:

Dokumenty programowe dotyczące projektów dofinansowanych ze środków europejskich, w szczególności:

- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

- Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,

- Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,

- Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pozostałe akty prawne: 

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Mile widziane:

- znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w obszarze polityki społecznej;

- doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

3. Zakres obowiązków:

I. Wykonywanie funkcji specjalisty ds. merytorycznych projektu poprzez:

1.    Zapewnienie osiągnięcia wysokiej jakości produktów/wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie różnych form szkoleniowych realizowanych dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu Województwa Małopolskiego.

2.    Realizacja działań związanych z podniesieniem kompetencji pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu Województwa Małopolskiego:

3.    Opracowywanie harmonogramów szkoleń i superwizji.

4.    Zbieranie i analizowanie danych oraz przegląd dostępnych dokumentów i publikacji w ramach badania potrzeb edukacyjnych potencjalnych uczestników projektu.

5.    Opracowanie diagnoz potrzeb szkoleniowych uczestników, w tym:

- diagnoz potrzeb szkoleniowych grup zawodowych systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,

- narzędzi służących diagnozie merytorycznej potrzeb szkoleniowych ww. grup.

6.    Zapewnienie doboru odpowiednich trenerów do prowadzenia szkoleń i superwizji, merytoryczna ocena wykonawców wyłanianych do przeprowadzenia szkoleń i superwizji.

7.    Opracowywanie programów szkoleń w oparciu o zdiagnozowane potrzeby, uwzględniające w szczególności formy realizacji szkoleń oraz efekty kształcenia.

8.    Opracowanie merytoryczne części procedur, instrukcji i regulaminów dot. realizacji projektu.

9.    Współpraca z trenerami przy opracowywaniu materiałów szkoleniowych i dbałość o ich dostosowanie do poziomu zaawansowania grup szkoleniowych.

10.    Realizacja we współpracy z uczestnikami,

w oparciu o diagnozę uczestników, wsparcia szkoleniowego dostosowanego do poziomu zaawansowania i potrzeb uczestników oraz ocena osiągniętych efektów udziału w projekcie.

11.    Wsparcie merytoryczne trenerów i uczestników szkoleń.

12.    Ocena merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych kandydatów na uczestników szkoleń/superwizji.

13.    Nadzór merytoryczny nad realizacją szkoleń, piecza i dbałość o najwyższą jakość i standardy realizowanych szkoleń/superwizji i ich zgodność z celami projektu.

14.    Opracowanie narzędzi weryfikacji merytorycznej wzrostu kompetencji uczestników szkoleń (w tym pre- i posttestów).

15.    Realizacja ewaluacji szkoleń i superwizji.

16.    Konsultacje i doradztwo merytoryczne dla uczestników szkoleń.

17.    Opracowywanie raportów służących merytorycznej ocenie zrealizowanych działań w korespondencji do zdiagnozowanych potrzeb.

18.    Obsługa korespondencji projektu oraz prowadzenie dokumentacji w zakresie realizowanych szkoleń i superwizji.

19.    Opracowanie bieżących informacji merytorycznych oraz dokumentów adresowanych do uczestników projektu, zamieszczanych na stronie internetowej.

20.    Współpraca z innymi członkami zespołu Projektu w zakresie organizacji i realizacji szkoleń i superwizji.

II. Wykonywanie zadań administracyjnych w projekcie, m.in.:

Rekrutacja uczestników szkoleń i superwizji.

1.    Nadzór organizacyjny nad przygotowaniem i realizacją szkoleń oraz superwizji.

2.    Przygotowywanie zaświadczeń potwierdzających udział uczestników projektu w szkoleniach i superwizji.

3.    Monitorowanie uczestników projektu.

4.    Udział w działaniach związanych z zakupem usług/dostaw/materiałów na potrzeby projektu zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem ROPS oraz utrzymywanie bieżącego kontaktu z wykonawcami.

5.    Gromadzenie danych niezbędnych do zarządzania finansowego, monitoringu, audytów i ewaluacji, w tym danych osobowych.

4. Wymagane dokumenty:

•życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,

•list motywacyjny,

•kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

•kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

•kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

•oświadczenia Kandydata + klauzula informacyjna,

•informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

•kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

•inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 28 marca 2019 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl