Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. realizacji projektu „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-16/19 - składanie ofert do dnia 8 lipca 2019 r.

Data: 2019-06-24 Nr referencyjny: FK-110-16/19

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania niezbędne:

• spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;

• wykształcenie: wyższe;

• doświadczenie zawodowe: niewymagane.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

Wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla stanowiska:

a)    dokumenty programowe dotyczące projektów dofinansowanych ze środków europejskich, w szczególności:

- wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

- wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,

- wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,

- wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn;

Akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu pomocy społecznej:

–    Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

Akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej:

–    Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

Pozostałe akty prawne:

–    ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

–    ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.),

–    ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

–    ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,

–    ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

–    ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Mile widziane:

–    doświadczenie zawodowe - rodzaj: Mile widziane doświadczenia w pracy w jednostkach pomocy i integracji społecznej i/lub doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z EFS.

–    preferowany kierunek wykształcenia: pedagogika, psychologia, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie lub praca socjalna;

–    znajomość obsługi komputera w zakresie: Pakiet Ms Office, Prezi;

–    znajomość języków obcych: mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego;

- znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w obszarze polityki społecznej; doświadczenie w realizacji projektów aktywnej integracji, ekonomii społecznej lub usług społecznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Pożądane cechy osobowości: łatwość komunikacji, sumienność, systematyczność i terminowość, rzetelność i dokładność, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność wystąpień publicznych.

3. Zakres obowiązków:

Zapewnienie osiągnięcia wysokiej jakości produktów/wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie w zakresie wypracowania i wdrożenia modelu współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych.

Główne obowiązki:

Realizacja działań merytorycznych w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, w szczególności:

1)    współpraca przy opracowaniu ostatecznej wersji modelu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin dla gmin powyżej 20 tys. mieszkańców” (dostępny na: https://www.rops.krakow.pl/lewa/kooperacje-3d-31/model-151/model-do-pilotazu-348.html)

2)    ścisła współpraca z gminami i powiatami w pilotażowym wdrożeniu modelu oraz ekspertami i animatorami wspierającymi wdrożenie;

3)    wsparcie merytoryczne procesu wdrażania modelu w gminach i powiatach, w tym współpraca z podmiotami istotnymi z punktu widzenia kooperacji;

4)    merytoryczne przygotowanie i realizacja spotkań, szkoleń, warsztatów, konferencji i innych działań wspierających realizowanych w ramach projektu;

5)    nadzór merytoryczny nad zadaniami realizowanymi w ramach projektu;

6) dbałość o najwyższą jakość realizowanych działań i zgodność z celami projektu.

4. Wymagane dokumenty:

• życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,

• list motywacyjny,

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

• kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

• kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

oświadczenia Kandydata + klauzula informacyjna,

• informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

• inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 8 lipca 2019 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl