Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. realizacji projektu „Małopolska Niania 2.0” w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-10/19 – składanie ofert do dnia 8 maja 2019 r.

Data: 2019-04-25 Nr referencyjny: Nr REF. FK-110-10/19

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1.Wymagania niezbędne:

- spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach

samorządowych;

- wykształcenie: co najmniej średnie;

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

- wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla stanowiska:

Dokumenty programowe dotyczące projektów dofinansowanych ze środków europejskich, w szczególności:

-Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

-Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020,

-Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,

-Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Akty prawne regulujące funkcjonowanie opieki nad dziećmi do lat 3:

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Pozostałe akty prawne:

-Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

-Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

-Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,

-Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

-Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Mile widziane:

- znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w obszarze polityki społecznej i rynku pracy;

- doświadczenie zawodowe w administracji Publicznej;

- doświadczenie w realizacji projektów aktywnej integracji, ekonomii społecznej lub usług społecznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020;

- znajomość obsługi komputera w zakresie: Pakiet Ms Office:

- znajomość języków obcych: komunikatywna znajomość języka angielskiego;

- Wiedza/umiejętności z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Pożądane cechy osobowości: łatwość komunikacji, sumienność, systematyczność i terminowość, rzetelność i dokładność, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność wystąpień publicznych.

3. Zakres obowiązków:

Wykonywanie funkcji pracownika ds. realizacji Projektu poprzez:

1.    Zapewnienie osiągnięcia wysokiego poziomu i jakości wskaźników produktu i rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie, w szczególności w zakresie tworzenia warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców/opiekunów wychowujących dzieci w wieku do lat 3.

2.    Realizacja działań związanych bezpośrednio z realizacją celów Projektu, w tym:

a)    podejmowanie ciągłych, aktywnych działań bezpośrednich niezbędnych do zachęcenia i pozyskania uczestników do Projektu, a także do utrzymania ich w Projekcie, w tym m.in.:

- prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej na temat oferty Projektu z uwzględnieniem dostępnych kanałów informacyjnych (np. lokalna prasa, telewizja, radio, strony internetowe, informowanie poprzez jednostki gminne, podmioty III sektora),

- organizacja spotkań konsultacyjnych dedykowanych adresatom wsparcia w ramach Projektu – rodzicom i opiekunom dzieci w wieku do lat 3,

- prowadzenie indywidualnych konsultacji merytorycznych m.in. w zakresie sporządzania przez potencjalnych uczestników dokumentacji niezbędnej do udziału w Projekcie, zawierania z nianią umowy uaktywniającej, a także w zakresie zasad udziału w Projekcie (w tym obowiązków ciążących na uczestniku),

- informowanie o możliwości uzyskania przez potencjalnych uczestników Projektu wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności w ramach Działania 8.1, 8.2 RPO WM, Poddziałania 8.4.2, 9.1.1, 9.1.2 RPO WM oraz w ramach Działania 1.1 i 1.2 PO WER i kierowanie ich do właściwych instytucji,

- udzielanie kompleksowych informacji (drogą telefoniczną, mailową, pocztą tradycyjną) dotyczących kryteriów rekrutacji/selekcji oraz zasad uczestnictwa w Projekcie,

- podejmowanie natychmiastowych reakcji w celu podtrzymania motywacji uczestników do pozostania w Projekcie;

b)    zebranie danych zastanych dotyczących dostępu do form opieki nad dziećmi do lat 3 w Małopolsce oraz sytuacji na rynku pracy;

c)    opracowywanie analiz w zakresie dostępu do form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Małopolsce oraz sytuacji na rynku pracy;

d)    opracowywanie i aktualizacja regulaminów naboru i uczestnictwa w Projekcie, w szczególności kryteriów preferencyjnych bazujących na aktualizowanych okresowo diagnozach w zakresie dostępności do form opieki nad dziećmi do lat 3 w Małopolsce oraz sytuacji na rynku pracy;

e)    rekrutacja oraz kwalifikowanie osób do udziału w Projekcie poprzez w szczególności: merytoryczną analizę i ocenę dokumentów rekrutacyjnych oraz przyznanie odpowiedniej punktacji za spełnienie poszczególnych kryteriów, kwalifikowanie osób do otrzymania wsparcia o danej wysokości w oparciu o złożoną dokumentację;

f)    przygotowanie umów (porozumień) zawieranych z rodzicami/opiekunami;

g) aktywny udział w procesie wypłaty świadczeń na rzecz uczestników Projektu, w szczególności przygotowanie zleceń płatności;

h) bieżący monitoring udzielonego wsparcia w oparciu o dokumentację przedłożoną przez uczestników Projektu;

i) opracowywanie raportów służących merytorycznej ocenie zrealizowanych działań Projektu;

j) obsługa korespondencji Projektu oraz prowadzenie dokumentacji w zakresie realizowanych działań, zgodnie z rzeczowym wykazem akt;

k) opracowywanie bieżących informacji i dokumentów dot. Projektu;

l) zamieszczanie informacji dot. Projektu na stronie internetowej ROPS;

m) sporządzanie dokumentacji fotograficznej z realizacji Projektu;

n) opracowywanie merytoryczne części procedur, instrukcji i innych dokumentów dot. realizacji Projektu;

o) współpraca z innymi członkami Działu w zakresie organizacji oraz realizacji działań w ramach Projektu.

3.    Prezentowanie podczas konferencji i innego rodzaju spotkań informacji na temat Projektu, jego oferty oraz uzyskanych rezultatów.

4.    Współpraca z Radcą prawnym w ramach przypisanych zadań.

5.    Znajomość przepisów, wytycznych i innych dokumentów niezbędnych do realizacji zadań na zajmowanym stanowisku, w tym znajomość:

a)    zasad realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, określonych w wytycznych oraz dokumentach programowych, w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na stanowisku,

b)    ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

c)    Projektu „Małopolska Niania 2.0”;

d)    przepisów o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie informacji;

e)    innych przepisów prawnych w zakresie realizowanych zadań. 6.     Współpraca z pracownikiem ds. rozliczeń finansowych Projektu oraz Działem Organizacji i Zamówień Publicznych ROPS przy planowaniu i realizacji zadań oraz budżetu Projektu, a także w celu bieżącego monitorowania postępu finansowego i merytorycznego Projektu.

7. Realizacja zamówień publicznych w zakresie przypisanych zadań zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym udział w działaniach związanych z zakupem usług/dostaw/materiałów na potrzeby Projektu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem ROPS oraz utrzymywanie bieżącego kontaktu z wykonawcami.

8.    Gromadzenie danych niezbędnych do zarządzania finansowego, monitoringu, audytów i ewaluacji, w tym danych osobowych.

9.    Podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w zalecanych formach doskonalenia zawodowego, w tym udział w szkoleniach, konferencjach i seminariach.

10.    Rzetelne, sprawne i terminowe wykonywanie swoich obowiązków wynikających z niniejszego Zakresu czynności, a także zadań dodatkowych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego, Zastępcę Dyrektora ROPS oraz Dyrektora ROPS w Krakowie.

11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego, Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora ROPS w Krakowie.

4. Wymagane dokumenty:

•życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,

•list motywacyjny,

•kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

•kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

•kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

•oświadczenia Kandydata + klauzula informacyjna,

•informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

•kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

•inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 8 maja 2019 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl