Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Czerwiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Ukryj kalendarium

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. realizacji projektu „Małopolska Niania 2.0” w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-19/18 – składanie ofert do dnia 6 lipca 2018 r.

Data: 2018-06-21 Nr referencyjny: FK-110-19/18

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1.Wymagania niezbędne:

- spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach

samorządowych;

- wykształcenie: wyższe;

- minimum 1 rok

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

- wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla stanowiska:

Dokumenty programowe dotyczące projektów dofinansowanych ze środków europejskich, w szczególności:

-Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

-Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020,

-Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,

-Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Akty prawne regulujące funkcjonowanie opieki nad dziećmi do lat 3:

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235 ze zm.)

Pozostałe akty prawne:

-Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),

-Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

-Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.),

-Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.),

-Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.).

Mile widziane:

- znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w obszarze polityki społecznej i rynku pracy;

- doświadczenie w realizacji projektów aktywnej integracji, ekonomii społecznej lub usług społecznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020;

- preferowany kierunek wykształcenia: pedagogika, psychologia, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie lub praca socjalna;

- znajomość obsługi komputera w zakresie: Pakiet Ms Office:

- znajomość języków obcych: komunikatywna znajomość języka angielskiego;

Pożądane cechy osobowości: łatwość komunikacji, sumienność, systematyczność i terminowość, rzetelność i dokładność, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność wystąpień publicznych.

3. Zakres obowiązków:

1.    Zapewnienie osiągnięcia wysokiego poziomu i jakości wskaźników produktu i rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie w zakresie, w szczególności, tworzenia warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców/opiekunów wychowujących dzieci w wieku do lat 3.

2.    Realizacja działań w ramach projektu:

a)    organizacja spotkań konsultacyjnych dedykowanych adresatom wsparcia w ramach projektu – rodzicom i opiekunom dzieci w wieku do lat 3,

b)    prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej na temat oferty projektu z uwzględnieniem dostępnych kanałów informacyjnych (np. lokalna prasa, telewizja, radio, strony internetowe, ale także informowanie poprzez jednostki gminne, podmioty III sektora,

c)    zebranie danych zastanych w zakresie dostępu do form opieki nad dziećmi do lat 3

w województwie małopolskim oraz sytuacji na rynku pracy,

d)    opracowanie analizy w zakresie dostępu do form opieki nad dziećmi do lat 3

w województwie małopolskim oraz sytuacji na rynku pracy,

e)    opracowanie i aktualizacja regulaminów naboru i uczestnictwa w projekcie,

w szczególności kryteriów preferencyjnych bazujących na aktualizowanych okresowo diagnozach w zakresie dostępności do form opieki nad dziećmi do lat 3 w Małopolsce oraz sytuacji na rynku pracy,

f)    kwalifikowanie osób do udziału w projekcie, poprzez w szczególności merytoryczną analizę i ocenę dokumentów rekrutacyjnych i przyznanie odpowiedniej punktacji za spełnienie poszczególnych kryteriów,

g)    udział w procesie wypłaty świadczeń na rzecz uczestników projektu - rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 w szczególności przygotowanie zlecenia płatności,

h)    bieżący monitoring udzielonego wsparcia w oparciu o dokumentację przedłożoną przez uczestników projektu - rodziców/opiekunów dzieci do lat 3,

i)    opracowywanie raportów służących merytorycznej ocenie zrealizowanych działań projektu,

j)    obsługa korespondencji Projektu oraz prowadzenie dokumentacji w zakresie realizowanych działań,

k)    opracowywanie bieżących informacji i dokumentów dot. Projektu i zamieszczanie ich na stronie internetowej ROPS w Krakowie,

l)    przygotowywanie zaświadczeń potwierdzających udział uczestników Projektu,

m)    współpraca z innymi członkami Zespołu Projektu w zakresie organizacji oraz realizacji działań projektu.

4. Wymagane dokumenty:

•życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,

•list motywacyjny,

•kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

•kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

•kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

oświadczenia Kandydata + klauzula informacyjna,

•informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

•kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

•inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 6 lipca 2018 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl