Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. realizacji projektu „Małopolska Niania 2.0” w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) – Nr REF. FK-110-22/19 – składanie ofert do dnia 9 stycznia 2020 r.

Data: 2019-12-20 Nr referencyjny: FK-110-22/19

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania niezbędne:

- spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;

- wykształcenie: co najmniej średnie;

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

- wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla stanowiska:

Dokumenty programowe dotyczące projektów dofinansowanych ze środków europejskich, w szczególności:

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020,

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Akty prawne regulujące funkcjonowanie opieki nad dziećmi do lat 3:

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Pozostałe akty prawne:

-Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych,

-Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

-Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,

-Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

-Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

Mile widziane:

znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w obszarze polityki społecznej i rynku pracy;

doświadczenie w realizacji projektów aktywnej integracji, ekonomii społecznej lub usług społecznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020;

znajomość obsługi komputera w zakresie: Pakiet Ms Office:

znajomość języków obcych: komunikatywna znajomość języka angielskiego;

wiedza/umiejętności z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowonych.

Pożądane cechy osobowości: łatwość komunikacji, sumienność, systematyczność i terminowość, rzetelność i dokładność, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność wystąpień publicznych.

3. Zakres obowiązków:

Wykonywanie funkcji pracownika ds. realizacji Projektu poprzez:

1. Zapewnienie osiągnięcia wysokiego poziomu i jakości wskaźników produktu i rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie, w szczególności w zakresie tworzenia warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców/opiekunów wychowujących dzieci w wieku do lat 3.

2. Realizacja działań związanych bezpośrednio z realizacją celów Projektu, w tym:

 a) podejmowanie ciągłych, aktywnych działań bezpośrednich niezbędnych do zachęcenia i pozyskania uczestników do Projektu, a także do utrzymania ich w Projekcie, w tym m.in.:

 - prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej na temat oferty Projektu z uwzględnieniem dostępnych kanałów informacyjnych (np. lokalna prasa, telewizja, radio, strony internetowe, informowanie poprzez jednostki gminne, podmioty III sektora),

 - organizacja spotkań konsultacyjnych dedykowanych adresatom wsparcia w ramach Projektu – rodzicom i opiekunom dzieci w wieku do lat 3,

 - prowadzenie indywidualnych konsultacji merytorycznych m.in. w zakresie sporządzania przez potencjalnych uczestników dokumentacji niezbędnej do udziału w Projekcie, zawierania z nianią umowy uaktywniającej, a także w zakresie zasad udziału w Projekcie (w tym obowiązków ciążących na uczestniku),

 - informowanie o możliwości uzyskania przez potencjalnych uczestników Projektu wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności

 w ramach Działania 8.1, 8.2 RPO WM, Poddziałania 8.4.2, 9.1.1, 9.1.2 RPO WM oraz w ramach Działania 1.1 i 1.2 PO WER i kierowanie ich do właściwych instytucji,

 - udzielanie kompleksowych informacji (drogą telefoniczną, mailową, pocztą tradycyjną) dotyczących kryteriów rekrutacji/selekcji oraz zasad uczestnictwa w Projekcie,

 - podejmowanie natychmiastowych reakcji w celu podtrzymania motywacji uczestników do pozostania w Projekcie;

 b) zebranie danych zastanych dotyczących dostępu do form opieki nad dziećmi do lat 3 w Małopolsce oraz sytuacji na rynku pracy;

 c) opracowywanie analiz w zakresie dostępu do form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Małopolsce oraz sytuacji na rynku pracy;

 d) opracowywanie i aktualizacja regulaminów naboru i uczestnictwa w Projekcie, w szczególności kryteriów preferencyjnych bazujących na aktualizowanych okresowo diagnozach w zakresie dostępności do form opieki nad dziećmi do lat 3 w Małopolsce oraz sytuacji na rynku pracy;

 e) rekrutacja oraz kwalifikowanie osób do udziału w Projekcie poprzez w szczególności: analizę i ocenę dokumentów rekrutacyjnych oraz przyznanie odpowiedniej punktacji za spełnienie poszczególnych kryteriów, kwalifikowanie osób do otrzymania wsparcia o danej wysokości w oparciu o złożoną dokumentację;

 f) przygotowanie umów (porozumień) zawieranych z rodzicami/opiekunami;

 g) aktywny udział w procesie wypłaty świadczeń na rzecz uczestników Projektu, w szczególności przygotowanie zleceń płatności;

 h) bieżący monitoring udzielonego wsparcia w oparciu o dokumentację przedłożoną przez uczestników Projektu;

 i) opracowywanie raportów służących merytorycznej ocenie zrealizowanych działań Projektu;

 j) obsługa korespondencji Projektu oraz prowadzenie dokumentacji w zakresie realizowanych działań, zgodnie z rzeczowym wykazem akt;

 k) opracowywanie bieżących informacji i dokumentów dot. Projektu;

 l) zamieszczanie informacji dot. Projektu na stronie internetowej ROPS;

 m) sporządzanie dokumentacji fotograficznej z realizacji Projektu;

 n) opracowywanie merytoryczne części procedur, instrukcji i innych dokumentów dot. realizacji Projektu;

 o) współpraca z innymi członkami Działu w zakresie organizacji oraz realizacji działań w ramach Projektu.

 3. Prezentowanie podczas konferencji i innego rodzaju spotkań informacji na temat Projektu, jego oferty oraz uzyskanych rezultatów.

 4. Współpraca z Radcą prawnym w ramach przypisanych zadań.

 5. Znajomość przepisów, wytycznych i innych dokumentów niezbędnych do realizacji zadań na zajmowanym stanowisku, w tym znajomość:

 a) zasad realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, określonych w wytycznych oraz dokumentach programowych, w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na stanowisku,

 b) ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

 c) Projektu „Małopolska Niania 2.0”;

 d) przepisów o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie informacji;

 e) innych przepisów prawnych w zakresie realizowanych zadań.

 6. Współpraca z pracownikiem ds. rozliczeń finansowych Projektu oraz Działem Organizacji i Zamówień Publicznych ROPS przy planowaniu i realizacji zadań oraz budżetu Projektu, a także w celu bieżącego monitorowania postępu finansowego i merytorycznego Projektu.

 7. Realizacja zamówień publicznych w zakresie przypisanych zadań zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym udział w działaniach związanych z zakupem usług/dostaw/materiałów na potrzeby Projektu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem ROPS oraz utrzymywanie bieżącego kontaktu z wykonawcami.

 8. Gromadzenie danych niezbędnych do zarządzania finansowego, monitoringu, audytów i ewaluacji, w tym danych osobowych.

 9. Podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w zalecanych formach doskonalenia zawodowego, w tym udział w szkoleniach, konferencjach i seminariach.

 10. Rzetelne, sprawne i terminowe wykonywanie swoich obowiązków wynikających z niniejszego Zakresu czynności, a także zadań dodatkowych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego, Zastępcę Dyrektora ROPS oraz Dyrektora ROPS w Krakowie.

 11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego, Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora ROPS w Krakowie.

 4. Wymagane dokumenty:

•życiorys zawodowy,

 •list motywacyjny,

 •kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 •kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

 •kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

 •oświadczenia Kandydata + klauzula informacyjna,

 •informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

 •kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

 •inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

 5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

 • praca biurowa;

 • miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

 - miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;

 - budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

 - w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

 - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

 6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 9 stycznia 2020 roku.

 Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

 8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

 • selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.

 O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

 Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl