Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. realizacji projektu "Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi" w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-21/18– składanie ofert do dnia 10 lipca 2018 r.

Data: 2018-06-26 Nr referencyjny: NR REF. FK-110-21/18

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1.Wymagania niezbędne:

• spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;

• wykształcenie: wyższe,

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

- wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla stanowiska:

Dokumenty programowe dotyczące projektów dofinansowanych ze środków europejskich, w szczególności:

• wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

• wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

• wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,

• wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Znajomość aktów prawnych:

• Akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej:

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

• UCHWAŁA NR 160 RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – w zakresie PRIORYTET IV. WSPARCIE MIESZKANIOWE;

• USTAWA z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” (w zakresie dot. mieszkania chronionego).

Akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu pomocy społecznej:

• Ustawa o pomocy społecznej

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych.

Pozostałe akty prawne:

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

• ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

• ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ,

• ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ,

• ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ,

• ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

- preferowany kierunek wykształcenia: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna.

- znajomość obsługi komputera w zakresie: pakietu MS. Office, Prezi.

- znajomość języków obcych: mile widziana komunikatywna znajomośc języka angielskiego

- pożądane cechy osobowości: Łatwość komunikacji, sumienność, systematyczność i terminowość, rzetelność i dokładność, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność wystąpień publicznych.

- inne: Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej w obszarze polityki społecznej; doświadczenie w realizacji projektów aktywnej integracji, ekonomii społecznej lub usług społecznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

3. Zakres obowiązków:

Zapewnienie osiągniecia wysokiej jakości produktów/wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie w zakresie wypracowania nowej formuły/standardu realizacji usług mieszkalnictwa wspomaganego z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Realizacja działań związanych z opracowaniem, testowaniem i upowszechnieniem standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego do osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi:

I. Zaangażowanie w wykonanie diagnozy zapotrzebowania na usługi mieszkalnictwa wspomaganego dla grupy docelowej projektu, w tym:

1. analiza dostępności form wsparcia osób z niepełnosprawnościami na terenie Małopolski;

2. współpraca z ekspertem zewnętrznym angażowanym do wykonania badań jakościowych (focus);

3. wytypowanie listy gmin z województwa małopolskiego, w których wdrażany będzie pilotaż.

II. Zaangażowanie w wykonanie działań związanych z opracowaniem standardu z zakresu funkcjonowania mieszkań wspomaganych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym:

1. współpraca z ekspertami zewnętrznymi, partnerami projektu oraz JST.

2. współorganizacja warsztatów otwierających prace nad modelem mieszkań wspomaganych, spotkań roboczych ekspertów i warsztatów podsumowujących.

3. współorganizacja krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych.

III. Współpraca z partnerami projektu i przedstawicielami gminnych JST przy wdrożeniu/testowaniu standardu.

IV. Koordynacja merytoryczna działań zmierzających do wypracowania jednego modelu na bazie doświadczeń z testowania różnych jego wariantów (sprofilowanych na osoby z różnymi rodzajami sprzężonych niepełnosprawności),

V. Organizacja działań edukacyjno-szkoleniowych w ramach upowszechniania standardu.

4. Wymagane dokumenty:

•życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,

•list motywacyjny,

•kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

•kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

•kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

•oświadczenia Kandydata + klauzula informacyjna,

•informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

•kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

•inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul.Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 10 lipca 2018 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl