Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. realizacji projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-17/18 – składanie ofert do dnia 22 czerwca 2018 r.

Data: 2018-06-12 Nr referencyjny: NR. REF. FK-110-17/18

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1.Wymagania niezbędne:

• spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;

• wykształcenie: wyższe;

• doświadczenie zawodowe: minimum 1 rok.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość obsługi komputera w zakresie: Pakiet Ms Office,

- wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla stanowiska:

Dokumenty programowe dotyczące projektów dofinansowanych ze środków europejskich, w szczególności:

- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

- Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,

- Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,

- Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887 ze zm.).

Pozostałe akty prawne:

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.),

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.),

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.).

Mile widziane:

- znajomość języków obcych: komunikatywna znajomość języka angielskiego,

- znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz wiedza w obszarze polityki społecznej,

- doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Pożądane cechy osobowości: łatwość komunikacji, sumienność, systematyczność i terminowość, rzetelność i dokładność, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność wystąpień publicznych.

3. Zakres obowiązków:

1)    Zapewnienie osiągnięcia wysokiego poziomu i jakości wskaźników produktu i rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie dla różnych form podnoszenia kompetencji pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa małopolskiego.

2)    Realizacja działań związanych z podnoszeniem kompetencji pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa małopolskiego:

a)    Opracowywanie harmonogramów szkoleń i superwizji.

b)    Zbieranie i analizowanie danych oraz przegląd dostępnych dokumentów i publikacji w ramach badania potrzeb edukacyjnych potencjalnych uczestników Projektu.

c)    Opracowywanie diagnoz potrzeb szkoleniowych uczestników, w tym:

- diagnoz potrzeb szkoleniowych grup zawodowych systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,

- narzędzi służących diagnozie merytorycznej potrzeb szkoleniowych ww. grup.

d)    Zapewnianie doboru odpowiednich trenerów do prowadzenia szkoleń i superwizji, merytoryczna ocena wykonawców wyłanianych do przeprowadzenia szkoleń i superwizji.

e)    Opracowywanie programów szkoleń w oparciu o zdiagnozowane potrzeby, uwzględniające w szczególności formy realizacji szkoleń oraz efekty kształcenia.

f)    Opracowywanie merytoryczne części procedur, instrukcji i regulaminów dot. realizacji Projektu.

g)    Współpraca z trenerami przy opracowywaniu materiałów szkoleniowych i dbałość o ich dostosowanie do poziomu zaawansowania grup szkoleniowych.

h)    Realizacja we współpracy z uczestnikami, w oparciu o diagnozę uczestników, ścieżek szkoleniowych, dostosowanych do poziomu zaawansowania i potrzeb uczestników oraz ocena osiągniętych efektów udziału w Projekcie.

i)    Wsparcie merytoryczne trenerów i uczestników szkoleń/superwizji.

j)    Formalna i merytoryczna ocena dokumentów rekrutacyjnych kandydatów na uczestników szkoleń/superwizji.

k)    Nadzór merytoryczny nad realizacją szkoleń/superwizji, dbałość o najwyższą jakość i standardy realizowanych szkoleń/superwizji i ich zgodność z celami Projektu.

l)    Opracowywanie narzędzi weryfikacji merytorycznej wzrostu kompetencji uczestników szkoleń (w tym pre- i posttestów).

m)    Realizacja ewaluacji szkoleń i superwizji.

n)    Konsultacje i doradztwo merytoryczne dla uczestników szkoleń/superwizji.

o)    Opracowywanie raportów służących merytorycznej ocenie zrealizowanych działań w korespondencji do zdiagnozowanych potrzeb.

p)    Obsługa korespondencji Projektu oraz prowadzenie dokumentacji w zakresie realizowanych szkoleń i superwizji.

q)    Opracowywanie bieżących informacji i dokumentów dot. Projektu i zamieszczanie ich na stronie internetowej ROPS w Krakowie.

r)    Przygotowywanie zaświadczeń potwierdzających udział uczestników Projektu w szkoleniach i superwizji.

s)    Współpraca z innymi członkami Zespołu Projektu w zakresie organizacji oraz realizacji szkoleń i superwizji.

4. Wymagane dokumenty:

•życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,

•list motywacyjny,

•kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

•kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

•kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

•oświadczenia Kandydata + klauzula informacyjna,

•informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

•kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

•inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul.Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 22 czerwca 2018 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl