Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Ukryj kalendarium

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. rozliczeń finansowych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-3/19 – składanie ofert do dnia 13 marca 2019 r.

Data: 2019-02-27 Nr referencyjny: FK-110-3/19

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1.Wymagania niezbędne:

• spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;

• wykształcenie: średnie

 Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 2. Wymagania dodatkowe:

 - wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla stanowiska:

 Wiedza i umiejętności w zakresie rozliczania projektów, znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, znajomość obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Znajomość regulacji UE w zakresie funduszy w okresie programowania na lata 2014-2020.

 Mile widziana znajomość systemu teleinformatycznego SL 2014

Mile widziane doświadczenie zawodowe w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

 Znajomość aktów prawnych:

•    ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

•    ustawa z dnia 29.09.1994 r.o rachunkowości,

•    rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

•    Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

  - znajomość obsługi komputera w zakresie: bardzo dobra, praktyczna znajomość obsługi pakietu MS. Office (w MS Word, MS Excel)

  - pożądane cechy osobowości:

Łatwość komunikacji, bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność i terminowość, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów; umiejętność pracy zespołowej i współpracy z innymi, umiejętność prawidłowego redagowania tekstów; zdolność do szybkiego i analitycznego myślenia

  3. Zakres obowiązków:

 1)    Zapewnienie prawidłowości rozliczeń finansowych projektu „Małopolska Niania 2.0” , w szczególności poprzez:

a)    bieżące monitorowanie kosztów projektu,

b)    bieżące monitorowanie wykonania zadania w budżecie ROPS, w tym odchyleń od planu oraz wnioskowanie zmian w planie budżetowym,

c)    akceptacja wydatków projektu zgodnie z kryteriami kwalifikowalności,

d)    ocena wydatków projektu zgodnie z zadaniami i pozycjami budżetu projektu,

e)    weryfikacja dokumentacji przedkładanej przez Grantobiorców w części finansowej,

f)    przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozliczania projektu,

g)    przygotowywanie wniosków o płatność w części finansowej,

h)    opracowywanie, monitorowanie i wprowadzanie zmian do harmonogramów płatności projektu,

i)    współpraca z Instytucją Pośrednicząca,

j)    wprowadzanie zmian we wniosku o dofinansowanie projektu w części finansowej.

4. Wymagane dokumenty:

•życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,

•list motywacyjny,

•kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

•kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

•kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

•oświadczenia Kandydata + klauzula informacyjna,

•informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

•kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

•inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

 5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

 • praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul.Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 7. Miejsce i termin składania dokumentów:

 Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 13 marca 2019 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

 8. Nabór składa się z dwóch etapów:

 • selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

 • selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.

 O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

 Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl