Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Ukryj kalendarium

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Inspektor ds. kontroli zarządczej w wymiarze 0,5 etatu , FK-110-7/20 - składanie ofert do dnia 6 marca 2020 r.

Data: 2020-02-20 Nr referencyjny: FK-110-7/20

 (Istnieje możliwość równoległego aplikowania na stanowisko Inspektora Ochrony Danych w wymiarze 0,5 etatu. W przypadku wyłonienia pracownika aplikującego zarówno na stanowisko Inspektora Ochrony Danych jak i Inspektora ds. Kontroli Zarządczej możliwe zatrudnienie w pełnym wymiarze tj. wymiarze 0,5 etatu  Inspektor ds. kontroli zarządczej oraz w wymiarze 0,5 etatu Inspektora Ochrony Danych Osobowych).


1. Wymagania niezbędne:


1) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;
2) Poziom wykształcenia zawodowego: wyższe;
3) Doświadczenie zawodowe w latach: minimum 2 lata stażu pracy;
4) Doświadczenie zawodowe – rodzaj: minimum roczny staż na podobnym stanowisku.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

Wiedza i praktyka w dziedzinie kontroli zarządczej:
a) znajomość regulacji prawnych:
• ustawa o finansach publicznych,
• ustawa o rachunkowości, w zakresie rachunkowości budżetowej,
• ustawa Prawo zamówień publicznych,
• ustawa o pracownikach samorządowych,
• Kodeks Pracy,
• Kodeks Postępowania Administracyjnego,
• Kodeks Cywilny ,
• akty wykonawcze do powyższych ustaw,
• umiejętność analizy i interpretacji danych,
• dobra organizacja pracy własnej,
• komunikatywność, terminowość, umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z kontrolą zarządczą.
2) Prowadzenie Systemu Zarządzania Ryzykiem oraz inicjowania niezbędnych zmian Systemu Zarządzania Ryzykiem.
3) Analizowanie dokumentów przedkładanych przez komórki organizacyjne ROPS w Krakowie pod kątem ich poprawności.
4) Analizowanie dokumentacji dotyczącej Systemu Zarządzania Ryzykiem oraz przedkładanie jej Dyrektorowi ROPS w Krakowie, w celu jej zatwierdzenia.
5) Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem.
6) Prowadzenie planów kontroli wewnętrznej,
7) Przegląd wyników kontroli wewnętrznej i monitorowanie,
8) Sporządzanie sprawozdań z wykonania planu kontroli wewnętrznej,
9) Sporządzanie dokumentacji z zakresu kompleksowego prowadzenia kontroli zarządczej,
10) Proponowanie i sporządzanie Zarządzeń Dyrektora w w/w zakresie.

4. Wymagane dokumenty:


1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3) kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
4) kserokopia dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
5) oświadczenie kandydata oraz klauzula informacyjna z potwierdzeniem zapoznania się przez Kandydata,
6) oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku,
7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument mają obowiązek złożyć kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy),
8) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

Kandydat może także złożyć list motywacyjny oraz życiorys zawodowy (CV), pod warunkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tych dokumentach.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:
• praca biurowa;
• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:
- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;
- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;
- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ROPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

TAK/NIE*

7. Miejsce i termin składania dokumentów:
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów:
1) w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie na Dziennik Podawczy lub pocztą na adres ROPS,
2) pocztą elektroniczną na adres: biuro@rops.krakow.pl – w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego,
3) za pośrednictwem portalu ePUAP - w przypadku posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego,
w terminie do dnia 6 marca 2020 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.
• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni
w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32.
Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl