Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE-Inspektor ds. realizacji projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” w Dziale Ekonomii Społecznej w wymiarze 1,0 etatu - 1 etat, FK-110-12/20 - składanie ofert do dnia 16 marca 2020 r.

Data: 2020-03-06 Nr referencyjny: FK-110-12/20 1. Wymagania niezbędne:

1) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;
2) Poziom wykształcenia zawodowego: minimum średnie;
3) Doświadczanie zawodowe w latach: minimum 3 lata;
4) Doświadczenie zawodowe – rodzaj: minimum 6 miesięcy doświadczenia w realizacji badań /analiz potrzeb szkoleniowych oraz realizacji projektów współfinansowanych z UE.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

1) Preferowany kierunek wykształcenia: socjologia, politologia, zarządzanie,
2) znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Ms Office,
3) mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego i języka migowego
4) wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla stanowiska:
Znajomość problematyki ekonomii społecznej i zasad realizacji wsparcia sektora ekonomii społecznej z EFS;
Akty prawne regulujące funkcjonowanie sektora ekonomii społecznej:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
- Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. Do 2023 Ekonomia Solidarności Społecznej;
Pozostałe akty prawne:
- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
5) Pożądane cechy osobowości: sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie, kreatywność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


1) Realizacja działań związanych z podniesieniem kompetencji kadr Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego:
a) opracowanie narzędzi i przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowo doradczych kadr OWES,
b) opracowanie corocznego raportu z diagnozy potrzeb,
c) opracowanie harmonogramu i programu szkoleń i doradztwa oraz ich aktualizacji,
d) pomiar efektów kształcenia (pre i post testy),
e) opracowanie i aktualizacja planu szkoleń / makroregionalnych spotkań sieciujących na podstawie badania/diagnozy,
f) współpraca przy opracowaniu programów szkoleniowych z trenerami,
g) nadzór merytoryczny nad realizacją szkoleń,
h) przygotowanie informacji dotyczących programów szkoleniowych,
i) konsultacje merytoryczne dla uczestników szkoleń,
j) współpraca merytoryczna z trenerami przy przygotowaniu programów, harmonogramów szkoleń, materiałów dydaktycznych,
k) współpraca z moderatorami oraz gospodarzami wizyt studyjnych,
l) bieżąca analiza potrzeb szkoleniowych uczestników,
2) Opracowywanie raportów służących merytorycznej ocenie zrealizowanych działań
w korespondencji do zdiagnozowanych potrzeb.
3) Obsługa korespondencji projektu oraz prowadzenie dokumentacji w zakresie realizowanych badań i szkoleń.
4) Opracowanie bieżących informacji merytorycznych oraz dokumentów adresowanych do uczestników projektu, zamieszczanych na stronie internetowej.
5) Współpraca z innymi członkami zespołu projektowego oraz Partnerami w zakresie organizacji i realizacji wsparcia;
6) Odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie środkami budżetowymi w ramach realizacji zadań.
7) Bieżąca znajomość przepisów prawnych dotyczących wykonywanych obowiązków i zadań.
8) Przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej.
9) Rzetelne, sprawne i terminowe wykonywanie swoich obowiązków wynikających z niniejszego zakresu obowiązków oraz zadań dodatkowych powierzonych przez kierownika działu oraz Dyrektora ROPS w Krakowie.
10) Wykonywanie innych poleceń kierownika działu oraz Dyrektora ROPS nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków.

4. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3) kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
4) kserokopia dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
5) oświadczenie kandydata oraz klauzula informacyjna z potwierdzeniem zapoznania się przez Kandydata,
6) oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku,
7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument mają obowiązek złożyć kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy),
8) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

Kandydat może także złożyć list motywacyjny oraz życiorys zawodowy (CV), pod warunkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tych dokumentach.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:
• praca biurowa;
• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:
- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;
- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;
- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ROPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

TAK/NIE*

7. Miejsce i termin składania dokumentów:
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów:
1) w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie na Dziennik Podawczy lub pocztą na adres ROPS,
2) pocztą elektroniczną na adres: biuro@rops.krakow.pl – w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego,
3) za pośrednictwem portalu ePUAP - w przypadku posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego,
w terminie do dnia 16 marca 2020 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.
• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni
w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32.
Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl