Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Czerwiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Ukryj kalendarium

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Inspektor Ochrony Danych w wymiarze 0,5 etatu , FK-110-8/20-składanie ofert do dnia 6 marca 2020 r.

Data: 2020-02-20 Nr referencyjny: FK-110-8/20- (Istnieje możliwość równoległego aplikowania na stanowisko Inspektora ds. Kontroli Zarządczej w wymiarze 0,5 etatu. W przypadku wyłonienia pracownika aplikującego zarówno na stanowisko Inspektora Ochrony Danych jak i Inspektora ds. Kontroli Zarządczej możliwe zatrudnienie w pełnym wymiarze tj. wymiarze 0,5 etatu Inspektor ds. kontroli zarządczej oraz w wymiarze 0,5 etatu Inspektora Ochrony Danych Osobowych).


1. Wymagania niezbędne:


1) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;
2) Poziom wykształcenia zawodowego: wyższe;
3) Doświadczenie zawodowe w latach: minimum 2 lata stażu pracy;
4) Doświadczenie zawodowe – rodzaj: minimum roczny staż na podobnym stanowisku.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość krajowych i europejskich przepisów i norm w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
2) znajomość polskich przepisów wykonawczych i ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Wykonywanie obowiązków określonych w art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w szczególności:
1) informowanie Dyrektora ROPS oraz osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ROPS (w szczególności: pracowników, osoby wykonujące zadania na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby odbywające staże, wolontariuszy), o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów prawa Unii Europejskiej, a także przepisów prawa polskiego o ochronie danych osobowych, i doradzanie im w tej sprawie;
2) monitorowanie przestrzegania przepisów RODO, przepisów prawa Unii Europejskiej i przepisów prawa polskiego o ochronie danych osobowych, a także wewnętrznych regulacji obowiązujących w ROPS w zakresie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ROPS (w szczególności: pracowników, osób wykonujących zadania na podstawie umów cywilnoprawnych, osób odbywających staże, wolontariuszy) oraz prowadzenie powiązanych z tym audytów;
3) prowadzenie ewidencji naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych oraz przedstawianie Dyrektorowi ROPS informacji co do ewentualnego obowiązku zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych naruszenia ochrony danych osobowych, w świetle wymogów wynikających z art. 33 RODO;
4) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestru kategorii przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 30 RODO;
5) monitorowanie adekwatności rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestru kategorii przetwarzania danych, do zakresu, w jakim są przetwarzane dane osobowe;
6) rozpatrywanie:
a) wniosków, o których mowa w art. 15 RODO, tj. wniosków o potwierdzenie czy w ROPS przetwarzane są dane osobowe dotyczące osoby występującej,
b) żądań, o których mowa w art. 16 RODO, tj. żądań sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
c) wniosków o usunięcie danych, o których mowa w art. 17 RODO,
d) wniosków, o których mowa w art. 18 RODO, tj. wniosków o ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
e) sprzeciwów, o których mowa w art. 21 RODO.
7) uczestnictwo we wszelkich działaniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym konsultacje w zakresie projektowanych działań, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych, a także uczestnictwo w planowaniu nowych procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
8) udzielanie na żądanie Dyrektora ROPS zaleceń co do oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych oraz monitorowanie wykonania oceny zgodnie z art. 35 RODO;
9) współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

4. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3) kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
4) kserokopia dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
5) oświadczenie kandydata oraz klauzula informacyjna z potwierdzeniem zapoznania się przez Kandydata,
6) oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku,
7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument mają obowiązek złożyć kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy),
8) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

Kandydat może także złożyć list motywacyjny oraz życiorys zawodowy (CV), pod warunkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tych dokumentach.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:
• praca biurowa;
• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:
- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;
- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;
- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ROPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

TAK/NIE*

7. Miejsce i termin składania dokumentów:
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów:
1) w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie na Dziennik Podawczy lub pocztą na adres ROPS,
2) pocztą elektroniczną na adres: biuro@rops.krakow.pl – w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego,
3) za pośrednictwem portalu ePUAP - w przypadku posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego,
w terminie do dnia 6 marca 2020 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.
• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni
w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32.
Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl