Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Referent ds. Polityki Społecznej w Dziale Polityki Społecznej, Zespół Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w wymiarze 1,0 etatu - 1 etat, FK-110-11/20 - składanie ofert do dnia 6 marca 2020 r.

Data: 2020-02-20 Nr referencyjny: FK-110-11/20 1. Wymagania niezbędne:

1) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;
2) Poziom wykształcenia zawodowego: minimum średnie
3) Doświadczenie zawodowe w latach: minimum 1 rok stażu pracy;

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:
1) preferowany kierunek wykształcenia: socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, pedagogika, psychologia
2) wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla stanowiska:
Akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu pomocy społecznej:
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej:
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Pozostałe akty prawne:
- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej w obszarze polityki społecznej, umiejętność planowania i analizy zjawisk społecznych
4) znajomość obsługi komputera w zakresie: MS. Office, Prezi
5) znajomość języków obcych: mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego i języka migowego
6) pożądane cechy osobowości:
Sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie, kreatywność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Realizacja zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Województwa oraz innych programów strategicznych
i wojewódzkich w zakresie polityki społecznej.
2) Współpraca przy realizacji programów wojewódzkich dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie małopolskim, w szczególności poprzez inicjowanie i promowanie nowych rozwiązań, realizację projektów na rzecz rodzin i instytucji działających na rzecz rodziny.
3) Współorganizowanie konferencji, szkoleń i seminariów dla kadr pomocy społecznej oraz kadr jednostek organizacyjnych samorządu powiatowego i gminnego prowadzących działania na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
4) Współpraca przy opracowywaniu wniosków w odpowiedzi na konkursy finansowane z funduszy europejskich na realizację projektów w szczególności w obszarze pomocy i integracji społecznej.
5) Współpraca w zakresie realizacji polityki senioralnej Województwa Małopolskiego, w szczególności poprzez podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, promowaniu aktywności seniorów (organizacja kampanii, akcji społecznych, plebiscytów), inicjowanie
i promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania funkcjonowania osób starszych.
6) Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w szczególności poprzez organizację otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze pomocy społecznej (realizacja rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi) w zakresie właściwości jednostki.
7) Współpraca przy opracowywaniu diagnoz wykorzystywanych do planowania i realizacji zadań
w zakresie polityki społecznej, w tym opracowywania i realizacji programów rozwiązywania problemów społecznych, w zakresie wynikającym z właściwości jednostki.
8) Współpraca przy realizacji Oceny zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego, w tym:
- pozyskiwanie formularzy od gmin i powiatów oraz ich weryfikacja,
- analiza zgromadzonych danych,
- opracowywanie raportu.
9) Współpraca przy zarządzaniu informacją badawczą w ramach baz danych - Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych, Małopolski Informator Społeczny, Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów, polegająca w szczególności na:
- aktualizacji danych podmiotów widniejących w bazie,
- zasilaniu wskaźników danymi statystycznymi,
- identyfikacji dorobku badawczego w obszarze polityki społecznej,
- inicjowaniu prac rozwojowych i promocyjnych.
10) Wykonywanie innych poleceń kierownika działu oraz Dyrektora ROPS nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków.

4. Wymagane dokumenty:


1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3) kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
4) kserokopia dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
5) oświadczenie kandydata oraz klauzula informacyjna z potwierdzeniem zapoznania się przez Kandydata,
6) oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku,
7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument mają obowiązek złożyć kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy),
8) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

Kandydat może także złożyć list motywacyjny oraz życiorys zawodowy (CV), pod warunkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tych dokumentach.


5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:
• praca biurowa;
• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:
- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;
- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;
- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ROPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

TAK/NIE*

7. Miejsce i termin składania dokumentów:
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów:
1) w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie na Dziennik Podawczy lub pocztą na adres ROPS,
2) pocztą elektroniczną na adres: biuro@rops.krakow.pl – w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego,
3) za pośrednictwem portalu ePUAP - w przypadku posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego,
w terminie do dnia 6 marca 2020 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.
• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni
w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32.
Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl