Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Sierpień 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Referent ds. realizacji projektu „ Małopolska Niania 2.0” w wymiarze 1,0 etatu - 2 etaty, FK-110-9/20- składanie ofert do dnia 6 marca 2020 r.

Data: 2020-02-20 Nr referencyjny: FK-110-9/20 1. Wymagania niezbędne:

1) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;
2) Poziom wykształcenia zawodowego: co najmniej średnie.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

- wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla stanowiska:

Dokumenty programowe dotyczące projektów dofinansowanych ze środków europejskich, w szczególności:

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020,
Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Akty prawne regulujące funkcjonowanie opieki nad dziećmi do lat 3:
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Pozostałe akty prawne:
-Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych,
-Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
-Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
-Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
-Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

Mile widziane:

1) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w obszarze polityki społecznej i rynku pracy,
2) doświadczenie w realizacji projektów aktywnej integracji, ekonomii społecznej lub usług społecznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
3) znajomość obsługi komputera w zakresie: Pakiet Ms Office,
4) znajomość języków obcych: komunikatywna znajomość języka angielskiego,
5) wiedza/umiejętności z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
6) pożądane cechy osobowości: łatwość komunikacji, sumienność, systematyczność i terminowość, rzetelność i dokładność, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność wystąpień publicznych.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Zapewnienie osiągnięcia wysokiego poziomu i jakości wskaźników produktu i rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie, w szczególności w zakresie tworzenia warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców/opiekunów wychowujących dzieci w wieku do lat 3.

Realizacja działań związanych bezpośrednio z realizacją celów Projektu, w tym:

a. podejmowanie ciągłych, aktywnych działań bezpośrednich niezbędnych do zachęcenia i pozyskania uczestników do Projektu, a także do utrzymania ich w Projekcie,
b. zebranie danych zastanych dotyczących dostępu do form opieki nad dziećmi do lat 3 w Małopolsce oraz sytuacji na rynku pracy,
c. rekrutacja oraz kwalifikowanie osób do udziału w Projekcie,
d. przygotowanie umów (porozumień) zawieranych z rodzicami/opiekunami,
e. udział w procesie wypłaty świadczeń na rzecz,
f. bieżący monitoring udzielonego wsparcia w oparciu,
g. opracowywanie i aktualizacja dokumentów związanych z realizacja Projektu, w szczególności regulaminów, raportów, procedur, instrukcji.

4. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2) kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3) kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
4) kserokopia dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
5) oświadczenie kandydata oraz klauzula informacyjna z potwierdzeniem zapoznania się przez Kandydata,
6) oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku,
7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument mają obowiązek złożyć kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy),
8) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

Kandydat może także złożyć list motywacyjny oraz życiorys zawodowy (CV), pod warunkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tych dokumentach.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:
• praca biurowa;
• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:
- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;
- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;
- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ROPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


TAK/NIE*

7. Miejsce i termin składania dokumentów:
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów:
1) w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie na Dziennik Podawczy lub pocztą na adres ROPS,
2) pocztą elektroniczną na adres: biuro@rops.krakow.pl – w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego,
3) za pośrednictwem portalu ePUAP - w przypadku posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego,
w terminie do dnia 6 marca 2020 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.
• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni
w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32.
Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl