Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Referent ds. realizacji projektu „ Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w wymiarze 1,0 etatu - 1 etat, FK-110-10/20 - składanie ofert do dnia 6 marca 2020 r.

Data: 2020-02-20 Nr referencyjny: FK-110-10/20 1. Wymagania niezbędne:

1) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;
2) Poziom wykształcenia zawodowego: wyższe.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość obsługi komputera w zakresie: bardzo dobra, praktyczna znajomość obsługi pakietu Ms Office, Prezi,
2) wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla stanowiska:
Dokumenty programowe dotyczące projektów dofinansowanych ze środków europejskich, w szczególności:
• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
• Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,
• Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,
• Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
Akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej:
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Pozostałe akty prawne:
• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Mile widziane:
• Udokumentowane doświadczenie w realizacji przedsięwzięć lub projektów związanych z:
opracowywaniem oraz realizacją rozwoju zawodowego pracowników lub
wdrażaniem lub realizacją projektów dofinansowanych ze środków europejskich lub
pracy w jednostkach organizacyjnych wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej lub
pracy w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej
• Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w obszarze polityki społecznej;
• Doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.
• Pożądane cechy osobowości: łatwość komunikacji, sumienność, systematyczność i terminowość, rzetelność i dokładność, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność wystąpień publicznych.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Wykonywanie funkcji specjalisty ds. merytorycznych projektu poprzez:
1. Opracowywanie harmonogramów szkoleń i superwizji.
2. Opracowanie diagnoz potrzeb szkoleniowych uczestników.
3. Zapewnienie doboru odpowiednich trenerów do prowadzenia szkoleń i superwizji, współpraca z wykonawcami.
4. Rekrutacja kandydatów na uczestników szkoleń/superwizji.
5. Opracowywanie ramowych programów szkoleń.
6. Nadzór nad realizacja szkoleń.
7. Opracowywanie raportów ewaluacyjnych w zakresie podnoszenia kompetencji uczestników projektu.
8. Opracowanie procedur, instrukcji i regulaminów.
9. Zakup usług/dostaw/materiałów na potrzeby projektu zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych.

Inne zadania:
1. Współpraca z pracownikiem ds. rozliczeń finansowych projektu i zespołem ds. zamówień publicznych ROPS przy planowaniu i realizacji zadań oraz budżetu, w celu bieżącego monitorowania realizacji postępu rzeczowego i finansowego Projektu.
2. Realizacja zamówień publicznych w zakresie przypisanych zadań zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.
3. Prezentacja podczas konferencji, spotkań, itp. informacji na temat Projektu, jego oferty oraz uzyskanych rezultatów.
4. Współpraca z radcą prawnym w ramach przypisanych zadań.
5. Prowadzenie korespondencji w zakresie przypisanych zadań.
6. Prowadzenie dokumentacji dot. przypisanych zadań, zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
7. Opracowywanie tekstów i materiałów dotyczących projektu.
8. Sporządzanie dokumentacji fotograficznej z realizacji projektu

4. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3) kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
4) kserokopia dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
5) oświadczenie kandydata oraz klauzula informacyjna z potwierdzeniem zapoznania się przez Kandydata,
6) oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku,
7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument mają obowiązek złożyć kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy),
8) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

Kandydat może także złożyć list motywacyjny oraz życiorys zawodowy (CV), pod warunkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tych dokumentach.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:
• praca biurowa;
• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:
- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;
- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;
- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ROPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


TAK
/NIE*

7. Miejsce i termin składania dokumentów:
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów:
1) w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie na Dziennik Podawczy lub pocztą na adres ROPS,
2) pocztą elektroniczną na adres: biuro@rops.krakow.pl – w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego,
3) za pośrednictwem portalu ePUAP - w przypadku posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego,
w terminie do dnia 6 marca 2020 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.
• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni
w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32.
Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl