Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Luty 2017 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
Ukryj kalendarium

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-1/13) Data: 2013-01-10 Nr referencyjny: (KZP-271-1-1/13)
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek
i kserokopiarek na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie -
przetarg nr 1

Numer ogłoszenia: 15274 - 2013; data zamieszczenia: 10.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - przetarg nr 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Zamówienie obejmuje dostawę oryginalnych, fabrycznie nowych, nieużywanych i nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, których wykaz zawierający wskazanie typu sprzętu jakim dysponuje Zamawiający, rodzaju sprzętu eksploatacyjnego zalecanego przez producenta oraz orientacyjną ilość zamawianych sztuk stanowi załącznik nr 5 do Części I SIWZ (Wykaz materiałów eksploatacyjnych - formularz cenowy). 3.1.1. Zamawiający dopuszcza dostawę materiałów eksploatacyjnych równoważnych względem wskazanych w załączniku nr 5 do Części I SIWZ. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem do którego jest zamówiony, o parametrach (tzn. pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) takich samych bądź lepszych w stosunku do typu zamawianego produktu fabrycznie nowego (nowowytworzonego w całości), nieregenerowanego, pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony. 3.1.2. Jeżeli zamawiający stwierdzi w trakcie trwania umowy, że jakość, wydajność lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony), Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien produkt wymienić na produkt nowy, wolny od wad, spełniający wymagania Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego wady (przesłanego faksem lub mailowo). 3.2. Wymagania w zakresie dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek: 3.2.1. W odniesieniu do wymogów technicznych, Zamawiający wymaga, aby: - wszystkie elementy produktu były fabrycznie nowe, nie wchodzące pierwotnie w całości w skład innych materiałów, materiały nie były regenerowane, tj. poddawane procesowi ponownego napełniania, - materiały nie powodowały uszkodzenia urządzeń, w których będą eksploatowane, - materiały nie powodowały ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku wyspecyfikowanych w warunkach technicznych producenta sprzętu, - materiały nie ograniczały pełnej współpracy z programem urządzenia monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem, - materiały posiadały na opakowaniu indywidualny kod materiału eksploatacyjnego oraz wykaz typów urządzeń, do których dany materiał eksploatacyjny jest przeznaczony, - materiały posiadały na opakowaniu indywidualny kod producenta umożliwiający jednoznaczną identyfikację producenta, - materiały posiadały oznaczenie terminu ważności lub datę produkcji z okresem używalności; termin ważności dostarczonych materiałów nie może być krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 3.2.2. W odniesieniu do Wykonawcy, Zamawiający żąda, aby: - dostarczany towar był zgodny z opisem i wymaganiami każdej pozycji przedmiotu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 5 do Części I SIWZ), - dostarczany towar był nowy, pakowany oryginalnie przez producenta danego towaru w opakowania jednostkowe lub zbiorcze, - Wykonawca zagwarantował, że dostarczany towar będzie wysokiej jakości oraz zapewni kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, - Wykonawca udzielił 12-miesięcznej gwarancji na dostarczane materiały eksploatacyjne - za dzień rozpoczęcia biegu terminu gwarancji uznaje się dzień dostarczenia materiału do Zamawiającego, - w przypadku stwierdzenia wady produktu, Wykonawca zagwarantował nieodpłatną wymianę na produkt wolny od wad, na zasadach określonych w pkt. 3.1.2. Części I SIWZ, - Wykonawca zagwarantował naprawę na własny koszt w autoryzowanym serwisie producenta uszkodzonych urządzeń Zamawiającego lub pokrył koszty takiej naprawy, jeśli uszkodzenia te będą spowodowane zastosowaniem materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę; o przyczynie uszkodzenia stanowiła będzie pisemna opinia wydana przez autoryzowany serwis urządzenia, w przypadku, gdy wydanie takiej opinii będzie odpłatne, koszt jej wydania każdorazowo ponosić będzie Wykonawca, - w przypadku, gdy czas naprawy urządzenia, spowodowany ww. przyczynami przekroczy 2 dni robocze od momentu stwierdzenia przyczyn awarii, Wykonawca będzie zobowiązany, najpóźniej do godziny 10:00 dnia następnego, do nieodpłatnego dostarczenia na czas naprawy zamiennego urządzenia wraz ze sprawnymi materiałami eksploatacyjnymi; o stwierdzeniu przyczyn uszkodzenia i planowanym terminie naprawy urządzenia Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę (faksem lub mailowo), - Wykonawca zapewnił na własny koszt transport każdorazowej dostawy wraz z wniesieniem do siedziby biura Projektu, mieszczącej się pod adresem: Kraków, ul. Lea 112, pok. 15-16, - Wykonawca dostarczał towar partiami - dostawy będą nieregularne i bez wcześniej ustalonego harmonogramu dostaw, w ilościach nierównomiernych dla poszczególnych okresów, Dostawy były realizowane na podstawie częściowych zamówień, wysyłanych przez Zamawiającego do Wykonawcy drogą faksową lub pocztą elektroniczną, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od dnia złożenia zamówienia,dostawy i zamówienia odbywały sie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 08:00 do 16:00, Wykonawca odbierał do utylizacji pojemniki po zużytych materiałach eksploatacyjnych przekazane przez Zamawiającego. 3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części dostawy w każdej pozycji asortymentowej, zgodnie z zapisami wzoru umowy, stanowiącej Część II SIWZ. 3.4. Informacje o finansowaniu zamówienia: Zamówienie jest współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 06.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonuje) dostawy polegające na realizacji co najmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 5 000,00 zł każda. Wykonawca przedłoży wykaz według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, wraz z dokumentem potwierdzającym, iż usługi wskazane w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje lub protokół odbioru usługi - obejmujące co najmniej wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował/realizuje zamówienie, którego dokumenty dotyczą, wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane było/jest zamówienie, opinię tego podmiotu, podpisaną przez umocowanego przedstawiciela, stwierdzającą, że zamówienie zostało wykonane/jest wykonywane należycie).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy. 2) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 4) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz cenowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Części I SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Poza przypadkami wskazanymi w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w przypadku, gdy jest ona uzasadniona zmianą przepisów prawa lub wynika z innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmiany, spełniającą wymogi określone w pkt. 1, wraz z tą propozycją przedłoży: 1) opis proponowanej zmiany, 2) zakres proponowanej zmiany, 3) szacunki, czy i w jaki sposób zakładana zmiana wpłynie na termin realizacji Przedmiotu umowy, oraz 4) szacunki dotyczące wpływu zmiany na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 3. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 3 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany, bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmiany, przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmiany, spełniającą wymogi opisane w pkt.2. 4. W przypadku upływu terminu podanego w pkt. 3, uznaje się, iż propozycja wprowadzenia zmiany została odrzucona. 5. Do przesłanej zmodyfikowanej propozycji zmiany mają odpowiednie zastosowanie postanowienia pkt. 3-4. 6. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej. 7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowień pkt. 1-6 jest nieważna. 8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tychże okolicznościach. 9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 8, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu rzeczywistego wykonania części umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.01.2013 godzina 10:00, miejsce: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w sekretariacie (pok. nr 7, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


 

Pobierz SIWZ
Pobierz Formularz cenowy

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl