Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Kwiecień 2018 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-22/13) Data: 2013-05-20 Nr referencyjny: KZP-271-1-22/13

Kraków: Organizacja wizyty studyjnej w Lombardii - na potrzeby realizacji wizyty studyjnej w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I
Numer ogłoszenia: 82543 - 2013; data zamieszczenia: 20.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wizyty studyjnej w Lombardii - na potrzeby realizacji wizyty studyjnej w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji wizyty studyjnej w Lombardii we Włoszech dla 10 osób, zwanych dalej uczestnikami, która obejmuje świadczenie usług transportowych, hotelarskich, restauracyjnych, ubezpieczeniowych, zapewnienia eksperta oraz organizacji spotkań/wizyt. 2. Usługi transportowe obejmują zapewnienie wszystkim uczestnikom: 2.1. transportu busem: z lotniska w Bergamo do zapewnionego przez Wykonawcę hotelu w Mediolanie w dniu 10 czerwca 2013 r. oraz z hotelu na lotnisko w Bergamo w dniu 14 czerwca 2013 r.; 2.2. przejazdów na spotkania zorganizowane na terenie Lombardii w ramach wizyty w dniach 10-14 czerwca (przejazd busem do odwiedzanych podmiotów ekonomii społecznej na terenie regionu Lombardia, transport publiczny w Mediolanie - metro, autobusy). 3. Usługi ubezpieczeniowe obejmują wykupienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i kosztów leczenia (KL) oraz opłat klimatycznych dla wszystkich uczestników w trakcie pobytu w regionie Lombardii. 4. Usługi hotelarskie obejmują zapewnienie wszystkim uczestnikom noclegów ze śniadaniami, w pokojach dwuosobowych (każdy z pokoi musi być wyposażony w łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym), w hotelu o standardzie trzygwiazdkowym, w terminie od 10 do 14 czerwca 2013 r. (cztery noclegi); pobyt uczestników rozpocznie się w dniu 10 czerwca 2013 r. o godz. 17:00, a zakończy w dniu 14 czerwca 2013 r. o godz. 11:00. 5. Usługi restauracyjne obejmują zapewnienie wszystkim uczestnikom: 5.1. obiadów w dniach 11-14 czerwca 2013r. - zestaw dwudaniowy z surówkami (również z możliwością zamówienia dań wegetariańskich) wraz z napojami i deserem; 5.2. kolacji w dniach 10-13 czerwca 2013 r. - zestaw dwudaniowy z surówkami (również z możliwością zamówienia dań wegetariańskich) wraz z napojami i deserem. 6. Usługa organizacji spotkań w dniach 11-13 czerwca 2013 r. obejmuje zorganizowanie pięciu spotkań/wizyt w wybranych przez Wykonawcę siedzibach spółdzielni socjalnych, konsorcjów spółdzielni socjalnych oraz stowarzyszeń i fundacji działających w sektorze ekonomii społecznej, które mają swoją siedzibę na terenie Lombardii. Wykonawca zapewni w miejscach organizacji spotkań/wizyt wystąpienia prelegentów, którzy współpracują z podmiotami ekonomii społecznej na terenie Lombardii (spółdzielnie socjalne, konsorcja spółdzielni, fundacje i stowarzyszenia), posiadają praktyczne doświadczenie związane z systemem finansowania podmiotów ekonomii społecznej we Włoszech oraz aktywnie współpracują z przedstawicielami instytucji publicznych i pośrednikami finansowymi działającymi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Wszystkie spotkania/wizyty powinny mieć na celu zapoznanie się uczestników ze stosowanymi w Lombardii sposobami finansowania podmiotów ekonomii społecznej poprzez użycie takich narzędzi jak FIRM i Jeremie, które mogą znaleźć zastosowanie w Małopolsce. 7. W trakcie spotkań i wizyt wykonawca zapewni uczestnikom opiekę eksperta z dziedziny ekonomii społecznej, biegle posługującego się językiem polskim i włoskim, który będzie pełnił funkcję moderatora spotkań. Ekspertem może być osoba posiadająca co najmniej 2-letnie doświadczenie w organizacji szkoleń z zakresu ekonomii społecznej i w moderowaniu spotkań dotyczących spółdzielczości socjalnej we Włoszech oraz posiadająca doświadczenie w wygłaszaniu prelekcji podczas konferencji (co najmniej dwie prelekcje) o tematyce ekonomii społecznej. 8. Realizacja usług restauracyjnych powinna odbywać się zgodnie z harmonogramem ustalanym na bieżąco z przedstawicielem Zamawiającego. 9. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna przebiegać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa obowiązującymi we Włoszech, w szczególności dotyczącymi wymogów sanitarnych stawianych osobom biorącym udział w realizacji usługi oraz miejscom przygotowania i podawania posiłków. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.00.00.00-0, 79.95.10.00-2, 63.51.00.00-7, 60.17.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 10.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonuje) co najmniej 3 usługi polegające na zorganizowaniu wizyty studyjnej do Włoch, dla grupy liczącej co najmniej 10 osób, której tematyka dotyczy podmiotów ekonomii społecznej oraz finansowania przedsiębiorczości społecznej we Włoszech.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami wskazanymi w umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli dotyczy: 1) zmiany całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego, 2) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tychże okolicznościach.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2013 godzina 09:30, miejsce: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach i na potrzeby Projektu: Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. - Wsparcie ekonomii społecznej. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 85% ogólnych środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl