Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-22/14) Data: 2014-05-30 Nr referencyjny: KZP-271-1-22/14

Kraków: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej
Numer ogłoszenia: 184314 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi audytu zewnętrznego Projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej, realizowanego przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. Raport zawierający opinię wydany przez audytora powinien dotyczyć kwot i informacji zawartych za okres od stycznia 2013 r. do momentu przeprowadzenia audytu. 2. Audyt obejmuje lata 2013-2014 (do momentu rozpoczęcia audytu). W ramach audytu powinno zostać dokonane: 1) sprawdzenie, czy Zamawiający realizuje Projekt zgodnie z zasadami realizacji Projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej stanowiącymi załącznik nr 1 do Uchwały Nr 174/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1197/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 1626/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie realizacji projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej w ramach Podziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności w zakresie Prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych) oraz wnioskiem o dofinansowanie działania o numerze WND - POKL - 07.01.03-12-001/12; 2) sprawdzenie, czy Zamawiający wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte; 3) sprawdzenie, czy Zamawiający posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym, 4) audyt poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego Projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej; 5) sprawdzenie, czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione; 6) sprawdzenie wniosków Zamawiającego o płatność z księgami rachunkowymi Zamawiającego w części dotyczącej Projektu; 7) sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji Projektu przekazywanych przez Zamawiającego; 8) sprawdzenie sposobu promocji Projektu; 9) sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego Projektu. 3. Projekt jest realizowany na podstawie Uchwały Nr 174/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lutego 2013 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 1197/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 1626/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie realizacji projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pt. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość Projektu: 4 789 272 zł Wydatki poniesione do dnia 31.03.2014r.: 2 425 049,62 zł W ramach Projektu (wg. stanu na koniec marca 2014 roku): 1) Przeprowadzono 30 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; 2) Zawarto w 2013 r. - 59 umów w tym 24 umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi; w 2014 r. - 11 umów w tym 1 umowa cywilnoprawna z osobą fizyczną ; 3) Wykazano ok. 404 dokumentów księgowych we wnioskach o płatność; 4) Przeszkolono 1216 osób; 5) 230 osób wzięło udział w studiach i specjalizacji I i II stopnia; 6) 199 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej skorzystało ze wsparcia doradczego; 7) Zorganizowano 1 kampanię społeczno-informacyjną projektu; 8) Przeprowadzono 17 spotkań inicjujących budowanie lokalnych partnerstw publiczno-społecznych; 9) Przeprowadzono 35 spotkań grup roboczych w ramach Regionalnej Platformy Współpracy; 10) Przeprowadzono 502 sesje doradcze; 11) Zorganizowano 8 wizyt studyjnych; 12) Wydano 3 publikacje; 13) Zorganizowano 2 konferencje. W ramach Projektu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest 11 osób (8,64 etatu). Opis Projektu, zawierający w szczególności cele Projektu, znajduje się na stronie internetowej Projektu: www.szkoleniapokl.rops.krakow.pl. Dokumentacja związana z projektem znajduje się w Krakowie. 4. Zgodnie z załącznikiem nr 6: Zasady przeprowadzania audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach VI, VII, VIII i IX Priorytetu PO KL do załącznika nr 1Nr 174/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lutego 2013 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 1197/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 1626/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2013 roku , Wykonawca, a także osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu, powinni spełniać warunek bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego zakresie określonym w w/w załączniku nr 6. W szczególności, bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli Wykonawca lub osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu audytu odpowiednio: 1) jest lub był w ostatnich 3 latach przed datą otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu przedstawicielem prawnym (np. pełnomocnikiem) Zamawiającego lub pracownikiem Zamawiającego, Instytucji Pośredniczącej (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie) i Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego/Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju); 2) w ostatnich 3 latach przed datą otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu; 3) osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat przed datą otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Zamawiającego, Partnera lub Instytucji Pośredniczącej (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie) i Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju); 4) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych Zamawiającego albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby; 5) jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie Projektem. 5. Po przeprowadzeniu audytu, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania raportu zawierającego opinię z audytu oraz przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich do raportu. Raport z audytu powinien zawierać w szczególności elementy zamieszczone we wzorze raportu, stanowiącym załącznik nr 1 do załącznika nr 6, o którym mowa w pkt. 4. 6. Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Część II SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.21.20.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał co najmniej dwie usługi, odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (tj. audyt zewnętrzny projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości projektu przekraczającej 3 mln zł)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, iż w okresie realizacji usługi będzie dysponował odpowiednim personelem, tj. co najmniej zespołem dwóch osób: 1) spełniających wymóg bezstronności i niezależności w zakresie wskazanym w pkt. 3.4. Części I SIWZ, 2) posiadających doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. osób, które uczestniczyły w realizacji co najmniej dwóch usług audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, o wartości audytowanego projektu przekraczającej 3 000 000 zł każdy, i 3) posiadających kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego, zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), tj. osobami, które: a) mają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; b) mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystającymi z pełni praw publicznych; c) nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; d) posiadają wyższe wykształcenie; e) posiadają co najmniej jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub złożyły, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub posiadają uprawnienia biegłego rewidenta, lub posiadają dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymują się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych (przy czym za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa powyżej, uważa się, zgodnie z art. 286 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, czynności związanych z: 1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego; 2) realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.); 3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 82 ze zm.), przy czym przynajmniej jedna z tych osób powinna posiadać uprawnienia biegłego rewidenta

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 4. odpowiednie oświadczenie- jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. III.4.3.1) ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami wskazanymi w umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w odniesieniu do: 1) zmiany osoby, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności na którą Wykonawca oraz dana osoba nie mieli wpływu (np. choroba); w takiej sytuacji Wykonawca powinien złożyć na piśmie uzasadnienie zmiany osoby, wykazując jednocześnie, że nowa osoba, której zamierza powierzyć wykonanie swoich obowiązków, spełnia warunki wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3) umowy i posiada nie mniejsze doświadczenie niż osoba zastępowana; 2) zmiany końcowego terminu realizacji usługi w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności w zrealizowaniu usługi w wyznaczonym terminie spowodowane przyczynami obiektywnymi lub w przypadku opóźnień w podpisaniu umowy, powodujących, iż dochowanie określonych terminów jest niemożliwe lub znacznie utrudnione); 3) zmiany wartości umowy: jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług- kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług, 4) zmiany całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego, 5) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2014 godzina 11:00, miejsce: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach i na potrzeby prowadzonego przez Zamawiającego Projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej, realizowanego przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 85% środków przeznaczonych na realizację zamówienia. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, lecz nie później niż do dnia 30 lipca 2014 r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl