Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-35/15) Data: 2015-11-25 Nr referencyjny: KZP-271-1-35/15

Kraków: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

Numer ogłoszenia: 173473 - 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V     zamówienia publicznego

    zawarcia umowy ramowej

    ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów o charakterze promocyjno-reklamowym, zwanych dalej materiałami promocyjnymi, na potrzeby projektu realizowanego przez Zamawiającego pn. Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem (zwanego dalej Projektem), których wykaz zawierający rodzaj i ilość, stanowi załącznik nr 1a do Części I SIWZ (Formularz cenowy). Wymagania w zakresie dostawy materiałów promocyjnych. Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był zgodny z opisem i wymaganiami każdej pozycji przedmiotu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 1a do Części I SIWZ); wszystkie oferowane materiały były nowe, pakowane w opakowania jednostkowe lub zbiorcze; Wykonawca zapewnił wymianę wadliwego towaru na towar nowy, wolny od wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, w terminie pięciu dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego; Wykonawca zapewnił na własny koszt transport towaru wraz z wniesieniem do pomieszczenia przeznaczonego na jego składowanie w budynku zlokalizowanym pod adresem: Kraków, ul. Lea 112 p. 144-146/ I piętro; dostawy odbywały się w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 08:00 do 16:00; Wykonawca udzielił gwarancji jakości na dostarczone przez siebie materiały, w tym również obejmującej wady fizyczne ujawnione w trakcie eksploatacji. Okres gwarancji Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym. Termin gwarancji nie może być krótszy niż 6 miesięcy. Wykonawca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za niewłaściwą jakość materiałów promocyjnych wynikającą z winy producenta; Materiały promocyjne zostaną opatrzone logotypami i informacjami spośród przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, w tym: Materiały muszą być zgodne z Wytycznymi ws. informacji i promocji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, dostępnymi pod adresem: http://www.programszwajcarski.gov.pl/strony/o-programie/wez-udzial-w-promocji/zasady-promocji/.

II.1.5)

    przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 39.29.41.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 400,00 zł (słownie czterysta złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 ze zm.). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca, w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. dostawy materiałów promocyjnych) o wartości: min. 15 000 zł brutto każda;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu tych warunków.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

    przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2015 godzina 11:00, miejsce: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

IV.4.17)  Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:


Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl