Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-40/14) Data: 2014-09-30 Nr referencyjny: KZP-271-1-40/14)

Informuję, iż w  przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Treść pytania w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego znajduje się w załączonych plikach poniżej.

Kraków, 02 października 2014r.


Kraków: Usługi doradztwa z zakresu marketingu, finansów oraz prawa spółdzielczego - w ramach projektów Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I i Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap II

Numer ogłoszenia: 323392 - 2014; data zamieszczenia: 30.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi doradztwa z zakresu marketingu, finansów oraz prawa spółdzielczego - w ramach projektów Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I i Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje: usługę przeprowadzenia maksymalnie 160 godzin doradztwa dla spółdzielni socjalnych z zakresu marketingu, finansów oraz prawa spółdzielczego dla rekrutowanych przez Zamawiającego uczestników Projektów Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I oraz Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap II. 2. Miejsce i termin realizacji: doradztwo będzie się odbywało na terenie województwa małopolskiego, w siedzibach (biurach) spółdzielni socjalnych, dla których doradztwo ma być świadczone, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub w soboty i niedziele, w przedziale czasowym od 9.00 do 19.00; ponadto, Wykonawca, w ramach limitu 160 godzin doradztwa, zobowiązany będzie do świadczenia usług doradczych za pośrednictwem mediów elektronicznych (e-mail, skype itp.). 3. Wymagania w zakresie realizacji usługi doradztwa. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: - zapewnił co najmniej jednego doradcę o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu z zakresu marketingu, zapewnił co najmniej jednego doradcę o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu z zakresu finansów, - zapewnił co najmniej jednego doradcę o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu z zakresu prawa spółdzielczego, - wypełniał karty doradztwa wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego, podsumowujące każdą sesję doradztwa, z wyszczególnieniem, komu doradztwo było świadczone oraz w jakim wymiarze i w jakim zakresie, 4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym część II SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.40.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), świadczył co najmniej jedną usługę doradztwa z zakresu odpowiadającego tematyką doradztwu stanowiącemu przedmiot zamówienia, w wymiarze co najmniej 50 godzin dla każdego z następujących zakresów: marketing, finanse, prawo spółdzielcze

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, iż w okresie realizacji usługi będzie dysponował odpowiednim personelem, tj. co najmniej trzema osobami (doradcami), które posiadają wyższe wykształcenie oraz doświadczenie w postaci świadczenia usług doradztwa z zakresu marketingu, finansów lub prawa spółdzielczego, przy czym: - każdy doradca wskazany przez Wykonawcę do świadczenia usług doradztwa z zakresu marketingu powinien posiadać doświadczenie w postaci świadczenia usług doradztwa z zakresu marketingu w wymiarze co najmniej 50 godzin, - każdy doradca wskazany przez Wykonawcę do świadczenia usług doradztwa z zakresu finansów powinien posiadać doświadczenie w postaci świadczenia usług doradztwa z zakresu finansów w wymiarze co najmniej 50 godzin, - każdy doradca wskazany przez Wykonawcę do świadczenia usług doradztwa z zakresu prawa spółdzielczego powinien posiadać doświadczenie w postaci świadczenia usług doradztwa z zakresu prawa spółdzielczego w wymiarze co najmniej 50 godzin

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami wskazanymi w umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna, jeżeli: 1) polega na zmianie doradcy, w przypadku zaistnienia okoliczności, na którą Wykonawca oraz dany doradca nie mieli wpływu ( np. choroba doradcy); w takiej sytuacji Wykonawca powinien złożyć na piśmie uzasadnienie zmiany doradcy, wykazując jednocześnie, że nowa osoba, której zamierza powierzyć wykonanie określonych obowiązków, spełnia warunki wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3) umowy; 2) polega na zmianie końcowego terminu realizacji danej usługi doradztwa w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności w zrealizowaniu usługi w wyznaczonym terminie spowodowane przyczynami obiektywnymi lub w przypadku opóźnień w podpisaniu umowy, powodujących, iż dochowanie określonych terminów jest niemożliwe lub znacznie utrudnione); 3) w trakcie obowiązywania umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług, kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług; 4) zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego; 5) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2014 godzina 09:30, miejsce: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, Kancelaria (pok. nr 7, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach i na potrzeby Projektów: Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I i Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap II realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. - Wsparcie ekonomii społecznej. Współfinansowanie: Środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 85% ogólnych środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl