Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Kwiecień 2018 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-41/13) Data: 2013-09-25 Nr referencyjny: KZP-271-1-41/13

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 400376 - 2013; data zamieszczenia: 02.10.2013

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 389760 - 2013 data 25.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, fax. 12 422 06 36 w. 44.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2013 godzina 10:30, miejsce: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (pok. nr 7, I piętro).

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2013 godzina 10:30, miejsce: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (pok. nr 7, I piętro)


Pytania do treści SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego oraz modyfikacja treści SIWZ

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W ich wyniku Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz informacja o zakresie modyfikacji SIWZ znajduje się wśród plików do pobrania na dole niniejszej strony wraz ze zmodyfikowanymi formularzami cenowymi w wersji edytowalnej.

Termin składania ofert uległ zmianie i upływa 8 października 2013 r. o godz. 10:30

Kraków 2 października 2013 r.

Dostawa materiałów promocyjnych, w tym żakietów pielęgniarskich z haftem, na potrzeby projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Numer ogłoszenia: 389760 - 2013; data zamieszczenia: 25.09.2013

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów promocyjnych, w tym żakietów pielęgniarskich z haftem, na potrzeby projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych, w tym żakietów pielęgniarskich z haftem, na potrzeby projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części. 2.1. Część I zamówienia obejmuje dostawę materiałów promocyjnych, których wykaz zawierający rodzaj i ilość, stanowi załącznik nr 1a do Części I SIWZ (Formularz cenowy). 2.2. Część II zamówienia obejmuje dostawę 132 żakietów pielęgniarskich z haftem, o parametrach zgodnych z opisem zawartym w załączniku nr 1b do Części I SIWZ (Formularz cenowy). 3. Wymagania w zakresie dostawy materiałów promocyjnych stanowiących Część I oraz Część II zamówienia. Zamawiający wymaga, aby: -dostarczany towar był zgodny z opisem i wymaganiami każdej pozycji przedmiotu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 1a i załącznikiem 1b do Części I SIWZ); - wszystkie oferowane materiały były nowe, pakowane w opakowania jednostkowe lub zbiorcze; - Wykonawca zapewnił wymianę wadliwego towaru na towar nowy, wolny od wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, w terminie pięciu dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego; - Wykonawca zapewnił na własny koszt transport dostawy wraz z wniesieniem do pomieszczenia przeznaczonego na składowanie towaru w budynkach Zamawiającego zlokalizowanych pod adresem: Kraków, ul. Lea 112; - dostawy odbywały się w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 08:00 do 16:00; - Wykonawca udzielił 12-miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone przez siebie materiały, w tym również obejmującej wady fizyczne ujawnione w trakcie eksploatacji i użytkowania. Wykonawca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za niewłaściwą jakość materiałów promocyjnych wynikającą z winy producenta; - Materiały promocyjne, w tym żakiety pielęgniarskie, zostaną opatrzone, zgodnie z opisem dla danej pozycji wskazanym w załączniku nr 1a-1b do części I SIWZ, logotypami i informacjami dotyczącymi projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Logotypy i informacje muszą być zgodne z Wytycznymi ws. informacji i promocji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, dostępnymi pod adresem: http://www.programszwajcarski.gov.pl/dokumenty/wytyczne_info_promo/strony/wytyczne_ws_informacji_i_promocji_021110.aspx..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 39.29.41.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 06.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonuje): 1. w przypadku cz. I zamówienia - co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. dostawy materiałów promocyjnych), o wartości min. 10 000 zł brutto każda; 2. w przypadku cz. II zamówienia - co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. dostawy odzieży pielęgniarskiej), o wartości min. 5 000 zł brutto każda.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1A-1B do Części I SIWZ. Wykonawca winien wypełnić i zamieścić w ofercie formularze ofertowe w ilości i rodzaju odpowiednim do ilości i rodzaju części, na które składa ofertę, tj. odrębny formularz ofertowy na każdą z części zamówienia, na które składa ofertę: - część I zamówienia - formularz ofertowy wg załącznika nr 1A, - część II zamówienia - formularz ofertowy wg załącznika nr 1B, 3. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz cenowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1a-1b do Części I SIWZ. Wykonawca winien wypełnić i zamieścić w ofercie formularze cenowe w ilości i rodzaju odpowiednim do ilości i rodzaju części, na które składa ofertę, tj. odrębny formularz cenowy na każdą z części zamówienia, na które składa ofertę: - część I zamówienia - formularz cenowy wg załącznika nr 1a, - część II zamówienia - formularz cenowy wg załącznika nr 1b, 4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 5. odpowiednie oświadczenie- jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. III.4.3.1) ogłoszenia , zastępuje się je dokumentem w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna na zasadach wskazanych w odniesieniu do: 1) zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT, 2) zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego, 3) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 4) zmiany oferowanego w danej pozycji produktu, w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji umowy okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających realizację dostaw na dotychczasowych warunkach, pod warunkiem niezmienności ceny jednostkowej, oraz spełniania przez proponowany produkt pozostałych wymogów SIWZ; 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tychże okolicznościach. 3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu rzeczywistego wykonania części umowy. 4. Zmiany umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2013 godzina 10:30, miejsce: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (pok. nr 7, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa materiałów promocyjnych.

    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów promocyjnych, których wykaz zawierający rodzaj i ilość, stanowi załącznik nr 1a do Części I SIWZ (Formularz cenowy)..

    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 39.29.41.00-0.
    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 06.12.2013.

    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dostawę materiałów promocyjnych - 132 żakietów pielęgniarskich z haftem.

    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa 132 żakietów pielęgniarskich z haftem, o parametrach zgodnych z opisem zawartym w załączniku nr 1b do Części I SIWZ (Formularz cenowy). Realizacja całości przedmiotu części II zamówienia odbędzie się w terminie od dnia zawarcia umowy w sprawie części II zamówienia do dnia 6 grudnia 2013 r., w tym: - pierwsza partia obejmująca 55 sztuk żakietów pielęgniarskich z haftem do dnia 4 listopada 2013 r. - druga partia obejmująca 77 sztuk żakietów pielęgniarskich z haftem do dnia 6 grudnia 2013 r..

    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 39.29.41.00-0.
    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 06.12.2013.

    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl