Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-51/14) Data: 2014-11-20 Nr referencyjny: KZP-271-1-51/14

Kraków: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - przetarg nr 3
Numer ogłoszenia: 382098 - 2014; data zamieszczenia: 20.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - przetarg nr 3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, których wykaz zawierający rodzaj i ilość stanowi załącznik nr 4 do Części I SIWZ (Formularz cenowy zamówienia). Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części dostawy w każdej pozycji asortymentowej w ilości do 30 % danej pozycji, zgodnie z zapisami wzoru umowy, stanowiącej Część II SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. UWAGA: Zaoferowanie asortymentu sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty. Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o materiałach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne. 3. Wymagania w zakresie sukcesywnej dostawy artykułów biurowych. Zamawiający wymaga, aby: - dostarczany towar był zgodny z opisem i wymaganiami każdej pozycji przedmiotu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 4 do Części I SIWZ); - wszystkie oferowane artykuły były nowe, pakowane w opakowania jednostkowe lub zbiorcze; - Wykonawca zapewnił wymianę wadliwego towaru na towar nowy, wolny od wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, w terminie dwóch dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego; - termin dostawy nie był dłuższy niż 3 dni robocze, licząc od daty podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego; - Wykonawca zapewnił na własny koszt transport dostawy wraz z wniesieniem do pomieszczenia przeznaczonego na składowanie towaru w budynkach Zamawiającego (zlokalizowanych pod adresami: Kraków - ul. Piastowska 32, ul. Lea 112, ul. Kunickiego 5; Oświęcim - ul. Śniadeckiego 21/28; Nowy Sącz - ul. Jagiellońska 52, ul. Podhalańska 18; Tarnów - al. Solidarności 5-9); - Wykonawca dostarczył towar jednorazowo do każdej z lokalizacji wskazanych powyżej w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 08:00 do 16:00; - Wykonawca udzielił min. 6-miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone przez siebie materiały, w tym również obejmującej wady fizyczne ujawnione w trakcie eksploatacji. Wykonawca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za niewłaściwą jakość artykułów wynikającą z winy producenta..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 11.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1do Części I SIWZ. 2. Formularz cenowy, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Części I SIWZ. 3. (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 90
  • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami wskazanymi w umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w odniesieniu do: 1) zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego, 2) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 3) zmiana oferowanego w danej pozycji produktu, w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji umowy okoliczności niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających realizację dostaw na dotychczasowych warunkach, pod warunkiem niezmienności ceny jednostkowej, oraz spełniania przez proponowany produkt pozostałych wymogów SIWZ; 4) zmiany stawki podatku od towarów i usług, w przypadku gdy trakcie obowiązywania umowy nastąpią jej zmiany, wówczas kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwoty netto oraz kwoty podatku od towarów i usług; 5) polega na zmianie końcowego terminu realizacji dostaw przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności w zrealizowaniu dostawy w wyznaczonym terminie spowodowane przyczynami obiektywnymi (np. w przypadku opóźnień w podpisaniu umowy, powodujących, iż dochowanie określonych terminów jest niemożliwe lub znacznie utrudnione);

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2014 godzina 08:00, miejsce: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1) Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I, Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej, Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej; 2) W pkt. II.2) powinno być: Realizacja całości zamówienia odbywać się będzie w okresie od dnia zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia najpóźniej do dnia 11 grudnia 2014 roku lub do czasu wyczerpania ilości towaru określonego w załączniku nr 4 do Części I SIWZ.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl