Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-5/14) Data: 2014-01-23 Nr referencyjny: KZP-271-1-5/14)

Informuję, iż w  przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajduje się w załączonych plikach poniżej.

Kraków, 03 lutego 2014 r.

Kraków: Przeprowadzenie badania społecznego pn.: Opiekunowie rodzinni osób starszych- problemy, potrzeby, wyzwania dla polityki społecznej - w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I
Numer ogłoszenia: 27450 - 2014; data zamieszczenia: 23.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie badania społecznego pn.: Opiekunowie rodzinni osób starszych- problemy, potrzeby, wyzwania dla polityki społecznej - w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania społecznego pn.: Opiekunowie rodzinni osób starszych - problemy, potrzeby, wyzwania dla polityki społecznej, którego celem jest identyfikacja, charakterystyka, jak i ocena rozwiązań i sposobów, które mogą systemowo wspierać opiekunów rodzinnych osób starszych w Małopolsce. Badanie ma charakter jakościowy i będzie realizowane w oparciu o 40 indywidualnych wywiadów pogłębionych z rodzinnymi opiekunami osób starszych oraz 3 panele eksperckie ze specjalistami na podstawie ostatecznych wersji narzędzi badawczych do wywiadów przygotowanych przez Wykonawcę po przeprowadzeniu pilotażu narzędzi przygotowanych przez Zmawiającego i zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz scenariusza panelu opracowanego przez Zamawiającego. W ramach realizacji badania Wykonawca opracuje także strategię rekrutacji opiekunów rodzinnych, przeprowadzi rekrutację opiekunów i uczestników paneli eksperckich na podstawie określonej przez Zamawiającego struktury próby badawczej, opracuje zestawienie tabelaryczne wypowiedzi opiekunów i wyników paneli, listę rozwiązań proponowanych przez opiekunów na użytek paneli oraz opracuje transkrypcje z wywiadów i paneli. 2. Badanie będzie składało się z 2 części obejmujących następujące zadania: Część I - Indywidualne wywiady pogłębione z opiekunami: Zadanie 1 - Opracowanie ostatecznych wersji narzędzi badawczych do wywiadów. Zadanie 2 - Opracowanie strategii rekrutacji. Zadanie 3 - Rekrutacja uczestników wywiadów. Zadanie 4 - Przeprowadzenie wywiadów. Zadanie 5 - Sporządzenie transkrypcji z wywiadów. Zadanie 6 - Opracowanie zestawienia tabelarycznego wypowiedzi respondentów. Część II - Panele eksperckie: Zadanie 1 - Opracowanie list rozwiązań proponowanych przez opiekunów. Zadanie 2 - Rekrutacja uczestników paneli. Zadanie 3 - Przeprowadzenie paneli eksperckich. Zadanie 4 - Sporządzenie transkrypcji z paneli. Zadanie 5 - Sporządzenie zestawienia tabelarycznego wyników paneli. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, w tym kierownika projektu, moderatorów i osób przeprowadzających indywidualne wywiady pogłębione (IDI), znajduje się w załączniku nr 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia) do wzoru umowy, stanowiącego Część II SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.50.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał: a) co najmniej 3 usługi polegające na przeprowadzaniu badań społecznych (z wyłączeniem badań marketingowych) z zastosowaniem indywidualnych wywiadów pogłębionych, o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każda, b) co najmniej 3 usługi polegające na przeprowadzaniu badań społecznych (z wyłączeniem badań marketingowych) z zastosowaniem paneli (grup) eksperckich lub zogniskowanych wywiadów grupowych, o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, iż w okresie realizacji usługi będzie dysponował: a) profesjonalnym sprzętem: - audio-video nagrywającym dźwięk i obraz w sposób nie zakłócający przebiegu dyskusji, umożliwiający transkrybowanie zapisu paneli eksperckich, - umożliwiającym uczestnictwo obserwatorów w panelach eksperckich, (obserwatorzy znajdować się muszą w innym pomieszczeniu niż uczestnicy paneli); b) pomieszczeniami znajdującymi się w: - Krakowie oraz - Tarnowie lub Nowym Sączu oraz - Nowym Targu lub Zakopanem, umożliwiającymi przeprowadzenie w nich paneli eksperckich przy użyciu sprzętu, o którym mowa powyżej;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, iż w okresie realizacji usługi będzie dysponował co najmniej: 1. jedną osobą pełniącą funkcję kierownika projektu, która: - posiada wyższe wykształcenie, - w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert kierowała co najmniej trzema projektami badawczymi o charakterze społecznym (z wyłączeniem badań marketingowych), realizowanymi z zastosowaniem technik jakościowych, obejmującymi rekrutację respondentów wg struktury próby badań i analizę danych jakościowych. 2. przynajmniej jednym moderatorem, który posiada: - wyższe wykształcenie, - doświadczenie polegające na moderowaniu co najmniej 5 zogniskowanych wywiadów grupowych lub paneli (grup) eksperckich o tematyce społecznej (nie marketingowej), 3. co najmniej czterema osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych, które posiadają: - wyższe wykształcenie (socjologia lub psychologia) - doświadczenie w przeprowadzaniu indywidualnych wywiadów pogłębionych w zakresie problematyki społecznej (nie marketingowej), tj. każda z osób musi posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych, przy czym ta sama osoba może łączyć funkcje kierownika projektu, moderatora, osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów przypisanych wskazanym funkcjom

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 4. odpowiednie oświadczenie- jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. III.4.3.1) i 2) ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione jak w pkt. III.4.3.1) i 2) odpowiednio nie wcześniej niż 6 albo 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami wskazanymi w umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli: 1) prowadzi do zmiany całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego; 2) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy; 3) w trakcie obowiązywania umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług, kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług; 4) polega na zmianie wskazanych w § 3 umowy terminów realizacji poszczególnych zadań lub końcowego terminu realizacji usługi - w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności w zrealizowaniu usługi w wyznaczonym terminie spowodowane przyczynami obiektywnymi); 5) polega na zmianie osób wymienionych w §7 ust. 1, w przypadku zaistnienia okoliczności na którą Wykonawca oraz dana osoba nie mieli wpływu (np. choroba); w takiej sytuacji Wykonawca powinien złożyć na piśmie uzasadnienie zmiany takiej osoby, wykazując jednocześnie, że nowa osoba, której zamierza powierzyć wykonanie swoich obowiązków, spełnia warunki wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3) umowy. 6) polega na zmianie pomieszczeń wymienionych w załączniku nr 6 do oferty Wykonawcy w postępowaniu o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3) umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności na którą Wykonawca nie miał wpływu; w takiej sytuacji Wykonawca powinien złożyć na piśmie uzasadnienie zmiany pomieszczeń, wykazując jednocześnie, że spełniają one warunki wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.02.2014 godzina 11:30, miejsce: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach i na potrzeby prowadzonego przez Zamawiającego Projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I, realizowanego przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 85% środków przeznaczonych na realizację zamówienia. W pkt.II.2) niniejszego ogłoszenia powinno być: Realizacja całości zamówienia odbywać się będzie w dwóch częściach od dnia zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia maksymalnie do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem następujących terminów: A. Część I badania zostanie zrealizowana maksymalnie do 9 tygodni od daty zawarcia umowy, w tym: 1) Zadanie 1 - Opracowanie ostatecznych wersji narzędzi badawczych do wywiadów - maksymalnie do 2 tygodni od daty zawarcia umowy (w tym pilotaż narzędzi, min. 5 rejestrowanych i transkrybowanych wywiadów, każda transkrypcja przesłana Zamawiającemu do 3 dni roboczych od przeprowadzenia wywiadu), 2) Zadanie 2 - Opracowanie strategii rekrutacji - maksymalnie do 1 tygodnia od daty zawarcia umowy, 3) Zadanie 3 - Rekrutacja uczestników - maksymalnie do 5 tygodni od daty zawarcia umowy, 4) Zadanie 4 - Przeprowadzenie wywiadów - maksymalnie do 7 tygodni od daty zawarcia umowy, 5) Zadanie 5 - Sporządzenie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów - maksymalnie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy, jednak każda pojedyncza transkrypcja maksymalnie do 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia wywiadu, 6) Zadanie 6 - Opracowanie zestawienia tabelarycznego wypowiedzi respondentów - maksymalnie do 9 tygodni od daty zawarcia umowy. B. Część II badania zostanie zrealizowana maksymalnie do 12 tygodni od daty zawarcia umowy, w tym: 1) Zadanie 1 - Opracowanie list rozwiązań proponowanych przez opiekunów - maksymalnie do 9 tygodni od daty zawarcia umowy, 2) Zadanie 2 - Rekrutacja uczestników paneli - maksymalnie do 9 tygodni od daty zawarcia umowy, 3) Zadanie 3 - Przeprowadzenie paneli eksperckich - maksymalnie do 11 tygodni od daty zawarcia umowy, 4) Zadanie 4 - Sporządzenie transkrypcji z paneli - maksymalnie do 12 tygodni od daty zawarcia umowy, jednak każda pojedyncza transkrypcja maksymalnie do 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia panelu, 5) Zadanie 5 - Sporządzenie zestawienia tabelarycznego wyników paneli - maksymalnie do 12 tygodni od daty zawarcia umowy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl