Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Luty 2017 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
Ukryj kalendarium

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-52/12) Data: 2013-01-15 Nr referencyjny: (KZP-271-1-52/12)

Pytania do treści SIWZ, odpowiedzi i modyfikacja SIWZ (z dnia 18.01.2013 r.)

Informuję, że w postępowaniu wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Treści pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego i informacją o modyfikacji treści SIWZ, znajdują się w załączonych plikach:

odpowiedź na pytania wykonawców
modyfikacja treści SIWZ

 termin składania ofert pozostaje bez zmian


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 27528 - 2013; data zamieszczenia: 18.01.2013

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 21974 - 2013 data 15.01.2013 r..

pobierz treść ogłoszeniaTłumaczenie pisemne zwykłe z języka polskiego na język angielski dokumentów związanych
z realizacją Projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem

Numer ogłoszenia: 21974 - 2013; data zamieszczenia: 15.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Tłumaczenie pisemne zwykłe z języka polskiego na język angielski dokumentów związanych z realizacją Projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia pisemnego zwykłego z języka polskiego na język angielski dokumentów związanych z realizacją Projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, zwanego dalej Projektem. 1.2. Planowany zakres tematyczny przekazanych przez Zamawiającego do tłumaczenia dokumentów: 1.2.1. raporty okresowe z realizacji Projektu, w tym końcowy raport finansowy, 1.2.2. raport z finansowego audytu okresowego, zawierający wnioski i zalecenia pokontrolne, 1.2.3. dokumenty dotyczące przeprowadzanych prze Instytucję Realizującą postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkoleniowe oraz dostawy sprzętu, takie jak w szczególności Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 1.2.4. inne dokumenty związane z wdrażaniem Projektu 1.3. Ilość stron dokumentu ustalana będzie na podstawie ilości znaków w dokumencie przetłumaczonym, przy założeniu, że jedna strona dokumentu w tłumaczeniu zwykłym zawiera 1800 znaków ze spacjami, przy czym liczbę stron dokumentów przekazanych do tłumaczenia oblicza się na podstawie wszystkich dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego do tłumaczenia w ramach danego zlecenia. W przypadku gdy dokument przetłumaczony zawierał będzie mniej niż 1800 znaków ze spacjami, koszt jego tłumaczenia obliczony zostanie proporcjonalnie do ilości występujących w nim znaków ze spacjami. 1.4. Minimalna ilość stron tłumaczenia wynosi 50 stron, maksymalna ilość stron tłumaczenia wynosi 500 stron. 1.5. Warunki realizacji zamówienia: 1.5.1. Wykonawca dostarczy przetłumaczony tekst w wersji elektronicznej, zapisanej w formacie .doc oraz .pdf, na wskazany przez Zamawiającego w umowie adres poczty elektronicznej. 1.5.2. Wykonawca zobowiązuje się do przetłumaczenia oraz dostarczenia wersji elektronicznej przekazanej mu partii dokumentów w terminie nie dłuższym niż: - 7 dni roboczych, w zakresie dokumentów wskazanych w pkt. 3.2.2, - 5 dni roboczych, w zakresie dokumentów wskazanych w pkt. 3.2.3, -3 dni robocze, w zakresie pozostałych dokumentów wskazanych w pkt. 3.2, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego zlecenia, przekazanego Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres wskazany w umowie. 1.5.3. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania wersji elektronicznej przetłumaczonych dokumentów, Wykonawca na własny koszt dostarczy do siedziby Zamawiającego wersję papierową przetłumaczonego tekstu. Dostarczone dokumenty muszą być zaparafowane na każdej z zapisanych stron i podpisane na ostatniej stronie przez osobę wykonującą tłumaczenie. 1.5.4. Terminy o których mowa w pkt. 1.5.2 mogą, na żądanie Zamawiającego, ulec skróceniu maksymalnie do 1 dnia roboczego, przy czym Zamawiający musi wskazać konkretne dokumenty przekazane w ramach danego zlecenia, które należy przetłumaczyć i dostarczyć w trybie pilnym. 1.5.5. Za dotrzymanie terminów o których mowa powyżej, uważa się dostarczenie wersji elektronicznej przetłumaczonego dokumentu na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej, najpóźniej do godz. 14.00 w ostatnim dniu terminu. 1.5.6. Określenie wysokości należności przysługującej Wykonawcy z tytułu przetłumaczenia dokumentów, o których mowa w pkt. 3.2, nastąpi na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę protokołu odbioru zlecenia (wzór protokołu stanowi załącznik do SIWZ), zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 1.3, oraz stawką zaproponowaną przez Wykonawcę za przetłumaczenie jednej strony dokumentu. 1.5.7. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi każdorazowo na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru zlecenia. 1.6. Informacje o finansowaniu zamówienia: Zamówienie jest współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.53.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 07.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonuje) co najmniej trzy usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. usługa tłumaczenia pisemnego zwykłego dokumentów z języka polskiego na język angielski) o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł każda. Na dowód spełniania warunku Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, wraz z dokumentem potwierdzającym, iż usługi wskazane w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje lub protokół odbioru usługi - obejmujące co najmniej wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował/realizuje zamówienie, którego dokumenty dotyczą, wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane było/jest zamówienie, opinię tego podmiotu, podpisaną przez umocowanego przedstawiciela, stwierdzającą, że zamówienie zostało wykonane/jest wykonywane należycie).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy. 2) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Poza przypadkami wskazanymi w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w przypadku, gdy jest ona uzasadniona zmianą przepisów prawa lub wynika z innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmiany, spełniającą wymogi określone w pkt. 1, wraz z tą propozycją przedłoży: 1) opis proponowanej zmiany, 2) zakres proponowanej zmiany, 3) szacunki, czy i w jaki sposób zakładana zmiana wpłynie na termin realizacji Przedmiotu umowy, oraz 4) szacunki dotyczące wpływu zmiany na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 3. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 3 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany, bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmiany, przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmiany, spełniającą wymogi opisane w pkt. 2. 4. W przypadku upływu terminu podanego w pkt. 3, uznaje się, iż propozycja wprowadzenia zmiany została odrzucona. 5. Do przesłanej zmodyfikowanej propozycji zmiany mają odpowiednie zastosowanie postanowienia pkt. 3-4. 6. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej. 7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowień pkt. 1-6 jest nieważna. 8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tychże okolicznościach. 9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 8, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu rzeczywistego wykonania części umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2013 godzina 10:00, miejsce: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w sekretariacie (pok. nr 7, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: niePobierz SIWZ
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl