Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-8/13) Data: 2013-02-07 Nr referencyjny: KZP-271-1-8/13

Kraków: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
Numer ogłoszenia: 52754 - 2013; data zamieszczenia: 07.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowych, nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów, których wykaz zawierający wskazanie typu sprzętu jakim dysponuje Zamawiający, rodzaju sprzętu eksploatacyjnego zalecanego przez producenta oraz orientacyjną ilość zamawianych sztuk stanowi załącznik nr 4 do Części I SIWZ (Wykaz materiałów eksploatacyjnych - formularz cenowy.). Fabrycznie nowe materiały to materiały, które zostały wykonane z elementów nowych lub pełnowartościowych komponentów pochodzących z odzysku (elementy te nie mogą posiadać śladów używania i uszkodzeń - m.in. nieszczelności, mikropęknięć itp.), nieregenerowane, oraz spełniające wymagania określone w pkt 3.2.1. Części I SIWZ,tj. Zamawiający wymaga, aby: -materiały nie powodowały uszkodzenia urządzeń, w których będą eksploatowane, -materiały nie powodowały ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku wyspecyfikowanych w warunkach technicznych producenta sprzętu, -materiały nie ograniczały pełnej współpracy z programem urządzenia monitorującym stan zasobników z tonerem, oraz nie powodował pojawiania się żadnych negatywnych komunikatów, -materiały posiadały na opakowaniu zewnętrznym: nazwę producenta, indywidualny symbol/kod oraz typ materiału eksploatacyjnego, a także wykaz urządzeń, do których dany materiał eksploatacyjny jest przeznaczony, oznaczenie terminu ważności lub datę produkcji z okresem ważności; termin ważności dostarczonych materiałów nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego, -materiał był zapakowany przez producenta hermetycznie w szczelnej folii, -Zaproponowane materiały równoważne muszą spełniać normy wydajności ISO/IEC 19752 - dla tonerów monochromatycznych oraz ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych oraz muszą być wytwarzane zgodnie z wymogami normy ISO 9001-2008 oraz ISO 14001 - lub równoważnymi, a także nie mogą naruszać praw własności intelektualnej producentów oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. Zamawiający dopuszcza dostawę materiałów eksploatacyjnych równoważnych względem wskazanych w załączniku nr 4 do Części I SIWZ. Przez materiał równoważny Zamawiający rozumie materiał w pełni kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach (w szczególności wydajność i jakość wydruku) takich samych bądź lepszych w stosunku do materiału oryginalnego produkowanego przez producenta urządzenia. W odniesieniu do Wykonawcy, Zamawiający żąda, aby: - dostarczany towar był zgodny z opisem i wymaganiami każdej pozycji przedmiotu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 4 do Części I SIWZ), - Wykonawca udzielił 12-miesięcznej gwarancji na dostarczane materiały eksploatacyjne; za dzień rozpoczęcia biegu terminu gwarancji uznaje się dzień dostarczenia materiału do Zamawiającego, - w przypadku stwierdzenia wady produktu, Wykonawca zagwarantował nieodpłatną wymianę na produkt wolny od wad, na zasadach określonych w pkt. 3.1.3. Części I SIWZ, - Wykonawca zagwarantował naprawę na własny koszt w autoryzowanym serwisie producenta uszkodzonych urządzeń Zamawiającego lub pokrył koszty takiej naprawy, jeśli uszkodzenia te będą spowodowane zastosowaniem materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę. O przyczynie uszkodzenia stanowiła będzie pisemna opinia wydana przez autoryzowany serwis urządzenia. W przypadku, gdy wydanie takiej opinii będzie odpłatne, koszt jej wydania każdorazowo ponosić będzie Wykonawca, - w przypadku, gdy czas naprawy urządzenia, spowodowany ww. przyczynami przekroczy 2 dni robocze od momentu stwierdzenia przyczyn awarii, Wykonawca będzie zobowiązany, najpóźniej do godziny 10:00 dnia następnego, do nieodpłatnego dostarczenia na czas naprawy zamiennego urządzenia- o parametrach nie gorszych niż urządzenie zastępowane, wraz ze sprawnymi materiałami eksploatacyjnymi. O stwierdzeniu przyczyn uszkodzenia i planowanym terminie naprawy urządzenia Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę (faksem lub mailowo), - Wykonawca zapewnił na własny koszt transport każdorazowej dostawy wraz z wniesieniem do pomieszczenia przeznaczonego na składowanie towaru w budynkach Zamawiającego (zlokalizowanych pod adresami: Kraków - ul. Piastowska 32, ul. Lea 112, ul. Kunickiego 5; Oświęcim - ul. Śniadeckiego 21/28; Nowy Sącz - ul. Jagiellońska 52, ul. Podhalańska 18; Tarnów - al. Solidarności 5-9. - Wykonawca dostarczał towar partiami; dostawy będą nieregularne i bez wcześniej ustalonego harmonogramu dostaw, w ilościach nierównomiernych dla poszczególnych okresów, z zastrzeżeniem, iż do placówek w Oświęcimiu, Nowym Sączu i Tarnowie nie częściej niż raz na dwa miesiące, - Dostawy były realizowane na podstawie częściowych zamówień, wysyłanych przez Zamawiającego do Wykonawcy droga faksową lub pocztą elektroniczną, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od dnia złożenia zamówienia, - dostawy i zamówienia odbywały sie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 08:00 do16:00, - Wykonawca odbierał do utylizacji pojemniki po dostarczonych a zużytych materiałach eksploatacyjnych - do końca roku 2014. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części dostawy w każdej pozycji asortymentowej, zgodnie z zapisami wzoru umowy, stanowiącej Część II SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 06.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy w tym w szczególności wykażą, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonują) dostawy polegające na realizacji co najmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 15.000,00 zł każda. Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu - o których mowa powyżej zostanie dokonana w oparciu o dokumenty wymienione w pkt III.4.1) ogłoszenia. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Części I SIWZ. 3.Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Części I SIWZ. 4.Podpisane Oświadczenie Wykonawcy lub producenta, że oferowane materiały równoważne: a) spełniają normy wydajności ISO/IEC 19752 - dla tonerów monochromatycznych oraz ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych oraz są wytwarzane zgodnie z wymogami normy ISO 9001-2008 oraz ISO 14001 - lub równoważnymi, b) spełniają wszystkie wymagania określone w SIWZ, w szczególności w pkt 3, c) nie naruszają praw własności intelektualnej producentów oryginalnych materiałów eksploatacyjnych - jeżeli dotyczy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Części I SIWZ, 5.Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami wskazanymi w umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna na zasadach wskazanych w ust. 2-6, jeżeli: 1) polega na zmianie adresu dostawy wskazanego w § 4 ust. 12 umowy w obrębie poszczególnych miast wskazanych w tym przepisie, w przypadku zmian organizacyjnych u Zamawiającego, 2) jest uzasadniona zmianą przepisów prawa, 2. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmiany, spełniającą wymogi określone w ust. 1, wraz z tą propozycją przedłoży: 1) opis proponowanej zmiany, 2) zakres proponowanej zmiany, 3) szacunki, czy i w jaki sposób zakładana zmiana wpłynie na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz 4) szacunki dotyczące wpływu zmiany na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 3. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 3 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany, bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmiany, przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmiany, spełniającą wymogi opisane w ust. 2. 4. W przypadku upływu terminu podanego w ust. 3, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmiany została odrzucona. 5. Do przesłanej zmodyfikowanej propozycji zmiany ust. 3-4 stosuje się odpowiednio. 6. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tychże okolicznościach. 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu rzeczywistego wykonania części umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2013 godzina 11:00, miejsce: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w kancelarii (pok. nr 7, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach i na potrzeby Zamawiającego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, w tym na potrzeby Projektów: - Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej; - Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; - Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. - Wsparcie ekonomii społecznej. W pkt.II.2) ogłoszenia powinno być: Realizacja całości zamówienia odbywać się będzie w okresie od dnia zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia najpóźniej do dnia 6 grudnia 2013 roku lub do czasu wyczerpania ilości towaru objętego umową.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl