Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-10/18) Data: 2018-05-22 Nr referencyjny: OR-ZP-261-10/18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości nieprzekraczającej 750 000 EURO


Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Nazwa zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domów dziecka, realizowanych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie (OR-ZP-261-10/18)



I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie następujących szkoleń:

1.1.  Część I Zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie następującego szkolenia:

Szkolenie nr 1 pn. „Metoda dialogu motywującego – praca z nastolatkiem sprawiającym trudności opiekuńczo-wychowawcze”,

1.2. Część II Zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie następującego szkolenia:

Szkolenie nr 2 pn. „Indywidualna diagnoza potrzeb i możliwości wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej”

1.3. Część III Zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie następującego szkolenia:

Szkolenie nr 3 pn. „Jak budować swój autorytet? Jak radzić sobie z agresją werbalną wychowanków? Jak tworzyć kontrakty z grupą wychowawczą?”

1.4. Część IV Zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie następującego szkolenia:

Szkolenie nr 4 pn. „Praca z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami. Depresja dzieci i młodzieży”;

Szkolenie nr 5 pn. „Praca z dzieckiem nadpobudliwym”.

1.5. Część V Zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie następujących szkoleń:

Szkolenie nr 6 pn. „Praca z dzieckiem z rodziny z problemem uzależnienia”;

Szkolenie nr 7 pn. „Praca z dzieckiem z rodziny wieloproblemowej”.

Każde ze szkoleń wymienionych w pkt. od 1.1 do 1.5 zostanie przeprowadzone w wymiarze 8 godzin szkoleniowych (1h = 45 min) każde dla maksymalnie dwóch grup szkoleniowych, o szacunkowej liczebności 20 osób w grupie. W szkoleniach weźmie udział kadra placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domów dziecka zrekrutowana przez Zamawiającego.

2. Miejsce realizacji usług: Województwo Małopolskie.

3. Szczegółowa treść ogłoszenia o zamówieniu oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku załączonym poniżej.

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków na Dzienniku podawczym (parter).

2. Termin składania ofert: 29/05/2018 do godz. 10:00.

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl