Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-11/18) Data: 2018-05-15 Nr referencyjny: OR-ZP-261-11/18

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Przygotowanie
i przeprowadzenie szkolenia z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowanego na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
(znak sprawy OR-ZP-261-11/18) wpłynęły pytania od Wykonawcy.

Treść pytania w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego znajduje się poniżej:

Pytanie nr 1:

„Czy szkolenie 2 dni obejmuje 1 grupę (16h) - czyli łącznie należy rozumieć 4 dni szkolenia w tym po dwa dni dla każdej z dwóch grup tj. 2 x 16 h?”

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 2.1 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne pn. „Przygotowanie
i przeprowadzenie szkolenia z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowanego na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie” (zwanego dalej Ogłoszeniem) szkolenia zostaną przeprowadzone dla maksymalnie 2 grup. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy, będącej załącznikiem nr 4 do Ogłoszenia szkolenie, będące przedmiotem zamówienia jest szkoleniem stacjonarnym dwudniowym, obejmującym 16 godz. (2 x 8 godzin) (1 godz. = 45 min) i zostanie przeprowadzone dla maksymalnie 2 grup szkoleniowych.

Pytanie nr 2:

„Czy tu tzw. kompetencje kluczowe dot. dzieci i młodzieży - co konkretnie należy rozumieć przez kompetencje kluczowe?”

Odpowiedź:

Kompetencje kluczowe należy rozumieć zgodnie z Zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).
Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, szczególny nacisk podczas szkolenia powinien być położony na następujące kompetencje: umiejętność uczenia się, inicjatywność i przedsiębiorczość, umiejętności informatyczne, społeczne i obywatelskie oraz świadomość i ekspresja kulturalna.                                    

Pytanie nr 3:

„Czy wymienione formy wspierania mają dot działań profilaktycznych czy coachingowych, innych?

Odpowiedź:

Zgodnie z Ramowym programem szkolenia aktywne formy wsparcia powinny obejmować:

wykorzystanie Internetu i mediów społecznościowych do edukacji kreatywnej oraz kreacji młodych, pracę z dziećmi i młodzieżą poprzez projekty - kreowanie rzeczywistości poprzez samodoświadczenie i pasję, organizowanie doświadczeń w nowych sytuacjach społecznych, szczególnie rozbudzających aspiracje. Zalecane jest przygotowanie szkolenia w formule zajęć praktycznych połączonych w elementami wykładu.

Pytanie nr 4:

„Punkt; OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 3 doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
z zakresu kształcenia kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży i/lub aktywnych form wsparcia dzieci i młodzieży - czy wymienione doświadczenie ma dot. zrealizowanej pracy z dziećmi  i młodzieżą czy z kadrami, rodzicami, osobami dorosłymi?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa szczegółowo grupy odbiorów szkoleń, które Wykonawca winien wykazać
w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń.

Kraków, 21.05.2018 r. 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości nieprzekraczającej 750 000 EURO
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Nazwa zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowanego na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie (OR-ZP-261-11/18)


I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia pt. „Kształcenie kompetencji kluczowych oraz aktywne formy wsparcia dzieci i młodzieży” dla maksymalnie 2 grup szkoleniowych, liczących ok. 20 osób. W szkoleniu weźmie udział w szczególności personel placówek wsparcia dziennego/placówek opiekuńczo-wychowawczych, zrekrutowany przez Zamawiającego.

2. Miejsce realizacji usług: Województwo Małopolskie.

3. Szczegółowa treść ogłoszenia o zamówieniu oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w plikach załączonych poniżej.

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków na Dzienniku podawczym (parter).

2. Termin składania ofert: 22/05/2018 do godz. 10:00.

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl