Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-12/18) Data: 2018-06-27 Nr referencyjny: OR-ZP-261-12/18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości nieprzekraczającej 750 000 EURO


Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Nazwa zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie (OR-ZP-261-12/18)I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektów i innych przedsięwzięć z zakresu działań własnych, realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Zamówienie obejmuje następujące części zamówienia:

2.1. Część I zamówienia obejmuje usługi cateringowe:

2.1.1. świadczone na terenie miasta Krakowa, w ramach Kategorii A - maksymalnie 55 wydarzeń łącznie dla maksymalnie 1028 osób

2.1.2. świadczone na terenie województwa małopolskiego, w ramach Kategorii B - maksymalnie 148 wydarzeń, łącznie dla maksymalnie 2824 osób

2.2. Część II zamówienia obejmuje usługi cateringowe, świadczone na terenie miasta Krakowa, w ramach Kategorii C - maksymalnie 32 wydarzenia, łącznie dla maksymalnie 640 osób (maksymalnie do 20 uczestników w poszczególnych wydarzeniach),

2.3. Część III zamówienia obejmuje usługi cateringowe, świadczone na terenie miasta Krakowa, w ramach następujących kategorii:

2.3.1. Kategoria D - maksymalnie 10 wydarzeń, łącznie dla maksymalnie 105 osób,

2.3.2. Kategoria E - maksymalnie 10 wydarzeń, łącznie dla maksymalnie 90 osób,

Zamawiający zastrzega, iż podane w ust. 2 ilości wydarzeń i osób są ilościami maksymalnymi i Zamawiający może odstąpić od realizacji części z nich bądź zmniejszyć liczbę osób podczas danego wydarzenia albo ją zwiększyć w odniesieniu do danego wydarzenia, z zastrzeżeniem, że łączna maksymalna ilość uczestników w ramach danej kategorii nie zostanie przekroczona.

Konkretne adresy wydarzeń zostaną podane przez Zamawiającego na 5 dni przed terminem realizacji danego elementu zamówienia. Poszczególne wydarzenia będą odbywać się pomiędzy godzinami 8.00 a 18.00 w dni robocze, z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach mogą być zorganizowane w sobotę lub w innych godzinach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może skrócić podany wyżej termin do 2 dni.

Realizując zamówienie, Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do:

zapewnienia, aby przygotowanie, dostarczenie oraz podanie cateringu odbywało się z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa (w szczególności dotyczących wymogów sanitarnych stawianych osobom biorącym udział w realizacji usługi, miejscom przygotowania posiłków, oraz środkom transportu wykorzystywanym przy realizacji usługi), a także w sposób estetyczny (np. czysta, nieuszkodzona zastawa),

odpowiedniego przygotowania miejsca, w którym będzie świadczona usługa, w zakresie niezbędnym do jej prawidłowej realizacji,

wyposażenia niezbędnego do obsługi cateringowej (tzn. obrusów, zastawy stołowej, serwisu do kawy i herbaty, stołów, w tym koktajlowych i krzeseł, itp.),

zapewnienia obsługi na właściwym poziomie, zgodnie z zasadami w tym zakresie obowiązującymi, oraz takiego rozplanowania wykonania usługi, aby każdorazowo została ona zrealizowana bez zakłóceń, zgodnie z przedstawionym programem,

uprzątnięcia pomieszczenia, w którym będzie świadczona usługa i doprowadzenia go do stanu pierwotnego, usuwania i utylizacji odpadów powstałych w związku ze świadczeniem usług, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

6. Szczegółowa treść ogłoszenia o zamówieniu oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku załączonym poniżej.

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków na Dzienniku podawczym (parter).

2. Termin składania ofert: 4/07/2018 do godz. 09:00.

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl