Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-6/18) Data: 2018-04-05 Nr referencyjny: OR-ZP-261-6/18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości nieprzekraczającej 750 000 EUROPostępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Nazwa zamówienia:


Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowanego na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie (OR-ZP-261-6/18)

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Kształcenie kompetencji kluczowych oraz aktywne formy wsparcia dzieci i młodzieży”  dla maksymalnie 4 grup, każda maksymalnie do 20 osób. Szkolenie realizowane jest na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, zwanego dalej Projektem.


2. Miejsce realizacji usług: Województwo Małopolskie.

3. Szczegółowa treść ogłoszenia o zamówieniu oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w plikach załączonych poniżej.

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT


1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków na Dzienniku podawczym (parter).

2. Termin składania ofert: 13/04/2018 do godz. 10:00.

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl