Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-7/18) Data: 2018-04-11 Nr referencyjny: OR-ZP-261-7/18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości nieprzekraczającej 750 000 EUROPostępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Nazwa zamówienia:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowanych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

numer postępowania: OR-ZP-261-7/18

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, zwanego dalej Projektem.
2.Zamówienie podzielone jest na trzy części:
2.1. Część I zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie następujących szkoleń:
Szkolenie nr 1 pn. „Zarządzanie zespołem pracowniczym”
Szkolenie nr 2 pn. „Ocena i motywowanie pracowników”
Szkolenie nr 3 pn. „Zarządzanie stresem - jak radzić sobie ze stresem w pracy i łagodzić jego    skutki”
Szkolenie nr 4 pn. „Zarządzanie konfliktem w zespole”
2.2. Część II zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Kontrola zarządcza”
2.3. Część III zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań dot. wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

3. Miejsce realizacji usług: Województwo Małopolskie.

4. Szczegółowa treść ogłoszenia o zamówieniu oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w plikach załączonych poniżej.

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków na Dzienniku podawczym (parter).

2. Termin składania ofert: 19/04/2018 do godz. 10:00.

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl