Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-8/17) Data: 2017-11-17 Nr referencyjny: OR-ZP-261-8/17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości nieprzekraczającej 750 000 EURO


Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

Nazwa zamówienia:
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowanych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie (OR-ZP-261-8/17)

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, zwanego dalej Projektem.

2. Zamówienie podzielone jest na trzy części:

1. Część I zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Indywidualna diagnoza uczestnika placówki wsparcia dziennego” dla 2 grup, każda do 20 osób. W szkoleniu weźmie udział personel placówek wsparcia dziennego zrekrutowany przez Zamawiającego. Wykonawca przeprowadzi szkolenie na warunkach określonych w Ogłoszeniu,

2. Część II zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Uzależnienia behawioralne i od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży – specyfika, mechanizmy i możliwości wsparcia” dla 2 grup, każda do 20 osób. W szkoleniu weźmie udział personel placówek wsparcia dziennego zrekrutowany przez Zamawiającego. Wykonawca przeprowadzi szkolenie na warunkach określonych Ogłoszeniu.

3. Część III zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Ochrona prawna dzieci w sytuacji zagrożenia dobra dziecka” dla 1 grupy do 20 osób. W szkoleniu wezmą udział funkcjonariusze policji, zrekrutowani przez Zamawiającego. Wykonawca przeprowadzi szkolenie na warunkach określonych w Ogłoszeniu.

4. Szkolenia będą się odbywały w grudniu 2017 r. na terenie miasta Krakowa.

5. Szczegółowa treść ogłoszenia o zamówieniu oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w plikach załączonych poniżej.

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków na Dzienniku podawczym (parter).

2. Termin składania ofert: 24/11/2017 do godz. 10:00

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl