Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-8/18) Data: 2018-04-13 Nr referencyjny: OR-ZP-261-8/18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości nieprzekraczającej 750 000 EUROPostępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Nazwa zamówienia:


Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla asystentów rodziny, realizowanych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie  
numer postępowania: (OR-ZP-261-8/18)


I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, zwanego dalej Projektem.

2. Zamówienie podzielone jest na cztery części:
2.1. Część I zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie następujących szkoleń:
Szkolenie nr 1 pn. „Diagnoza problemów, potrzeb i możliwości rodziny – aspekty praktyczne, metody, narzędzia, dokumentacja”,
Szkolenie nr 2 pn. „Plan pracy z rodziną – aspekty praktyczne: opracowywanie, okresowa ocena i modyfikacja planu, dobre praktyki, wzory dokumentacji”
2.2. Część II zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie następujących szkoleń:
Szkolenie nr 3 pn. „Praca z rodziną z problemem uzależnień”
Szkolenie nr 4 pn. „Praca z rodziną wieloproblemową – aspekty praktyczne: metody, narzędzia”
2.3. Część III zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie następujących szkoleń:
Szkolenie nr 5 pn. „Dialog motywujący i inne narzędzia motywowania rodziny do zmian”
Szkolenie nr 6 pn. „Mediacje jako sposób rozwiązywania problemów na drodze dialogu”
2.4. Część IV zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie następującego szkolenia:
Szkolenie nr 7 pn. „Rozpoznawanie symptomów dziecka krzywdzonego”


3. Miejsce realizacji usług: Województwo Małopolskie.

4. Szczegółowa treść ogłoszenia o zamówieniu oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w plikach załączonych poniżej.

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT


1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków na Dzienniku podawczym (parter).

2. Termin składania ofert: 23/04/2018 do godz. 10:00.

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl