Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-9/18) Data: 2018-05-30 Nr referencyjny: OR-ZP-261-9/18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości nieprzekraczającej 750 000 EURO


Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Nazwa zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie zaangażowanych w realizację zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizowanych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie (OR-ZP-261-9/18)

I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem Zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleńna potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

2. Zamówienie podzielone jest na trzy Części:

2.1.   Część I Zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie następującego szkolenia:

Szkolenie nr 1 pn. „Diagnoza potrzeb rodziny i dziecka objętego pieczą zastępczą – aspekty praktyczne: metody, narzędzia, dokumentacja”.

2.2.   Część II Zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie następujących szkoleń:

Szkolenie nr 2 pn. „Praca z dziećmi / młodzieżą przejawiającą zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami. Depresja dzieci / młodzieży”.

Szkolenie nr 3 pn. „Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania”.

2.3.   Część III Zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie następującego szkolenia:

Szkolenie nr 4 pn. „Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin zastępczych, w tym radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze”.

3. Każde ze szkoleń zostanie przeprowadzone w wymiarze 8 godzin szkoleniowych (1h = 45 min), każde dla maksymalnie dwóch grup szkoleniowych, liczących ok. 20 osób w grupie. W szkoleniach wezmą udział pracownicy organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w tym koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie zaangażowani w realizację zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Uczestnicy zostaną zrekrutowani przez Zamawiającego. 

4. Miejsce realizacji usług: Województwo Małopolskie.

5. Szczegółowa treść ogłoszenia o zamówieniu oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku załączonym poniżej.

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków na Dzienniku podawczym (parter).

2. Termin składania ofert: 07/06/2018 do godz. 10:00.

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl