Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o zamówieniu (OR-ZP-261-15/18) Data: 2018-07-18 Nr referencyjny: OR-ZP-261-15/18

Zamawiający, działając zgodnie z treścią art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, publikuje w załączeniu informacje, o których mowa w art. 86 ust 3 oraz 4 ustawy Pzp.

Kraków, 26.07.2018 r


Zamawiający informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do SIWZ. Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego znajdują się w plikach do pobrania poniżej.

Kraków, 23.07.2018 r.


Zamawiający informuje, iż na etapie przygotowywania treści załącznika nr 4 do SIWZ – wzoru wykazu osób doszło do omyłki pisarskiej. Treść pisma oraz aktualny załącznik nr 4 do SIWZ znajduje się w plikach do pobrania poniżej.

Kraków, 20.07.2018 r.


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:


PEŁNIENIE FUNKCJI EKSPERTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO PRZY REALIZACJI PROJEKTU KOOPERACJE 3D- MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN


Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl