Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Zaproszenie do składania ofert Data: 2017-04-06 Nr referencyjny: OR-ZP-262-2-4/17 Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „usługę zaprojektowania, uruchomienia i wdrożenia internetowej platformy sprzedażowej/serwisu o funkcjonalności sklepu on-line dla produktów i usług małopolskich podmiotów ekonomii społecznej”, nr OR-ZP-262-2-4/17, prowadzonym w trybie Zaproszenia do składania ofert, Zamawiający dokonał modyfikacji zaproszenia do składania ofert.

Zamawiający dokonał modyfikacji pkt. 6.2.1. ppkt. 2) Zaproszenia do składania oraz modyfikacji treści opisu przedmiotu zamówienia w kolumnie „e” Załącznika nr 3 do Zaproszenia – wykazu wykonanych usług poprzez zastąpienie dotychczasowej treści, treścią następującą:

„co najmniej dwie usługi polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu autorskiego serwisu www (nie opartych na rozwiązaniach typu Opensource), z których każda dotyczyła portali z systemem zarządzania treścią, oferujących dodatkową możliwość przeglądania za pomocą smartfonów, tabletów i innych urządzeń przenośnych, spełniających wymogi określone przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2016 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2016 poz. 1744 ze zm.) lub Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 526 ze zm.) odnośnie dostępności do stron przez osoby niepełnosprawne”

Termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na 19 kwietnia 2017r. na godzinę 11:00, natomiast termin otwarcia ofert zostaje przesunięty na 19 kwietnia 2017r. na godzinę 11:10.

Kraków 13.04.2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania, uruchomienia i wdrożenia internetowej platformy sprzedażowej/serwisu o funkcjonalności sklepu on-line dla produktów i usług małopolskich podmiotów ekonomii społecznej.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym (parter), w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 r. do godz. 11:00.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w bazie konkurencyjności pod linkiem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1028670

 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Zarządzenie nr OR-ZP-270-1/16 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 16 lutego 2016 r., w trybie zaproszenia do składania ofert, określonego w § 7 przedmiotowego Zarządzenia i nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani ustawy Prawo zamówień publicznych oraz szczególnych warunków realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności określonych w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 .


Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl