Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-262-2-9/18) Data: 2018-09-06 Nr referencyjny: OR-ZP-262-2-9/18 Przedmiotem zamówienia jest Badanie ewaluacyjne małopolskiego systemu wsparcia ekonomii społecznej wraz z opracowaniem raportu z badania.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, Dziennik podawczy, w terminie do dnia 14 września 2018  r. do godz. 09:30.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w Zaproszeniu do składania ofert.


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr OR-ZP-270-1/16 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 16 lutego 2016 r., w trybie zaproszenia do składania ofert, określonego w § 7 przedmiotowego Zarządzenia oraz szczególnych warunków realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani ustawy Prawo zamówień publicznych. 


Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl